kodeksu cywilnego

Marcin Moneta, Dział Analiz WGN

Mieszkanie obciążone hipoteką

Mieszkanie obciążone hipoteką

Kupno mieszkania obciążonego hipoteką, to koszmar dla kupującego, ale nie oznacza to, że w takiej sytuacji jesteśmy bezradni. Mamy prawo odstąpić od umowy, domagać się odszkodowania itp. Sprawę reguluje kodeks cywilny.

Kiedy i jak przepisać mieszkanie?

Testament z zapisem windykacyjnym - to nowość w Kodeksie Cywilnym. Jego nowelizacja wchodzi w życie w poniedziałek 23 października. Zapis ma pomóc uniknąć spadkowego kogla-mogla.

Co zrobić z niechcianym spadkiem

Sejm postanowił wprowadzić zmiany w kodeksie cywilnym, w zakresie dziedziczenia. Od teraz, brak jakiegokolwiek oświadczenia woli w zakresie przyjęcia lub odrzucenia spadku, oznaczać będzie przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a nie przyjęcie spadku wprost, jak to miało miejsce do tej pory. Jest to, z pozoru, świetna wiadomość dla wszystkich spadkobierców, których odpowiedzialność za długi spadkodawcy, spadnie do minimum. Będzie to miało jednak spore konsekwencje dla rynku finansowego i nieruchomościowego oraz przyszłych kredytobiorców.

Co z projektem ustawy o ochronie praw lokatorów?

Co z projektem ustawy o ochronie praw lokatorów?

podlegać regulacjom znajdującym się w Kodeksie cywilnym. Częściowym rozwiązaniem byłoby przestrzeganie przepisów najmu okazjonalnego i dopuszczenie do niego podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Najem okazjonalny zabezpiecza interesy właściciela nieruchomości, jednak przepisy te są w praktyce

Najem - uważaj na pułapki w umowie

Najem - uważaj na pułapki w umowie

będącego osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowanie lokali. Do przedsiębiorców trudniących się wynajmowaniem lokali będą miały nadal zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o najmie. Zobacz oferty wynajmu w Warszawie » Najem lokalu jest to stosunek prawny

Umowa o roboty budowlane, a prace dodatkowe

Umowa o roboty budowlane, a prace dodatkowe

zawierania umowy wiedziały o konieczności realizacji tych prac, nie miałyby one charakteru dodatkowego, a wręcz przeciwnie, wskazane zostałyby przez strony jako zakres przedmiotowy umowy. Warto pamiętać o uprawnieniach wykonawcy związanych bezpośrednio z realizacją prac dodatkowych. Kodeks cywilny stanowi

Najem okazjonalny - od strony prawnej

Najem okazjonalny - od strony prawnej

instytucji najmu okazjonalnego - korzystnych dla ochrony interesów wynajmującego - przepisów, w tym art. 1046 § 41 kodeksu postępowania cywilnego, który do kpc został wprowadzony niniejszą nowelizacją. Zgodnie z art. 1046 § 41 kpc, do egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu wynajętego na podstawie

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane jako forma zabezpieczenia wykonawców

Cel wprowadzanych zmian Wprowadzona zmiana ma na celu zapobieżenie nieterminowym wypłatom wynagrodzenia za wykonane prace budowlane na rzecz wykonawcy. Nowelizacja kodeksu prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa procesu budowlanego poprzez zabezpieczenie sfery finansowej wykonawców, realizujących

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Ze względu na charakter społeczno-gospodarczy prawa oraz zmieniającą się sytuację prawno-gospodarczą w Polsce, Ustawodawca umożliwił przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W tym celu wprowadził do polskiego porządku prawnego ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu

Jak podarować nieruchomość?

Umowa darowizny nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego, bo takiej umowy wymaga każde przeniesienie własności nieruchomości, również praw do niej - jak użytkowanie wieczyste czy własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. Darczyńca może odwołać darowiznę, jeżeli obdarowany okaże mu "raż

O czym warto pamiętać, zawierając umowę najmu okazjonalnego?

O czym warto pamiętać, zawierając umowę najmu okazjonalnego?

Przepisy nakładają na właścicieli (wynajmujących) lokale mieszkalne, w imię ochrony praw lokatorów, szereg ograniczeń utrudniających rozwiązanie lub wypowiedzenie stosunku najmu, a często praktycznie uniemożliwiających odzyskanie posiadania lokalu. Nowelizacja ustawy, która weszła w życie 28 styczni

Zmiany w ochronie praw lokatorów - właściciel szybciej otrzyma pieniądze za eksmitowanego lokatora

Zmiany w ochronie praw lokatorów - właściciel szybciej otrzyma pieniądze za eksmitowanego lokatora

on zainteresowanego do Kodeksu Cywilnego. Teoretycznie takie zadośćuczynienie mogła wypłacać gmina, która nie była w stanie zapewnić mieszkania komunalnego. Ale w praktyce, nie wypłacają ich w ogóle, albo płacą kwoty dużo mniejsze niż rynkowe. Właścicielowi pozostaje jedynie udać się do sądu, ale

Światowy Dzień Konsumenta - odpowiadamy na 3 najczęstrze pytania

Światowy Dzień Konsumenta - odpowiadamy na 3 najczęstrze pytania

wykonanych robót.  Treść przepisu art. 474 Kodeksu Cywilnego mówi jasno, że dłużnik (w tym wypadku deweloper) jest odpowiedzialny za swoje działania oraz za zaniechania osób realizujących inwestycje na jego zlecenie.Deweloper nie może się wymigać od osobistej odpowiedzialności ponieważ konsument

Kiedy nie odpowiada się za odśnieżanie chodnika? Co grozi za zaniedbanie tego obowiązku

Kiedy nie odpowiada się za odśnieżanie chodnika? Co grozi za zaniedbanie tego obowiązku

leczenia poszkodowanego. W ekstremalnych przypadkach może również ponieść koszt płacenia przyznanej renty. Wtedy kwota może urosnąć nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wszystkie spory rozwiązuje w takim przypadku kodeks cywilny.  Źródło: prawo.sejm.gov.pl

Skarga pauliańska - urzędnicy będą mogli unieważniać transakcje nieruchomości by odzyskać długi sprzedawcy

Skarga pauliańska - urzędnicy będą mogli unieważniać transakcje nieruchomości by odzyskać długi sprzedawcy

Zgodnie z wyrokiem TK, art. 527 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie na zasadzie analogii legis do ochrony należności publicznoprawnych, jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Uprawnienia urzędników Uprawnienia

Klienci sprawdzają wiarygodność pośredników w obrocie nieruchomościami

Klienci sprawdzają wiarygodność pośredników w obrocie nieruchomościami

. Osoby, które chcą uzyskać licencję Pośrednika lub Zarządcy Nieruchomości, muszą spełnić wymagania regulaminu nadawania licencji i dobrowolnie przyjąć na siebie zobowiązania, wynikające z Kodeksu Etyki Pośrednika i Zarządcy Nieruchomości. Kodeks przyjęty przez PFRN został oparty na Europejskim Kodeksie

Odszkodowanie za linię wysokiego napięcia nad działką

Odszkodowanie za linię wysokiego napięcia nad działką

, art. 143, art. 353, art. 415, art. 435 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.). Jesteś zainteresowany kupnem domu? Odwiedź Domiporta.pl Chcesz kupić działkę? Zobacz oferty na Domiporta.pl

Czy umowę najmu lokalu można rozwiązać, wysyłając wypowiedzenie faksem?

Czy umowę najmu lokalu można rozwiązać, wysyłając wypowiedzenie faksem?

Przepisy o najmie lokali użytkowych nie określają wymogów co do formy wypowiedzenia. Jeśli umowa również milczy na ten temat, to trzeba więc odwołać się do przepisów ogólnych, a zwłaszcza art. 77 ust. 2 Kodeksu cywilnego. Przepis ten przewiduje, że wypowiedzenie umowy zawartej w formie

Umowa najmu lokalu użytkowego

ewentualnych szkód, a także jej wysokość (maksymalnie dwunastokrotność miesięcznego czynszu za lokal). W sprawach nieuregulowanych w umowie najmu zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Dz. U. 2001, Nr 71, poz. 733) oraz Kodeksu

Umowa najmu mieszkania

ewentualnych szkód, a także jej wysokość (maksymalnie dwunastokrotność miesięcznego czynszu za lokal). W sprawach nieuregulowanych w umowie najmu zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Dz. U. 2001, Nr 71, poz. 733) oraz Kodeksu

Mieszkanie w spadku dla współmałżonka i dzieci

spadku po zmarłym. Oznacza to, że odnosząc ową 1/3 spadku do połowy (3/6) majątku, z którego składał się cały spadek, to każdemu ze spadkobierców przypadałaby 1/6 wartości spadku. Zgodnie z art. 924 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) spadek otwiera się z

Kiedy uznać, że usługa pośrednictwa w wynajmie została wykonana?

Kiedy uznać, że usługa pośrednictwa w wynajmie została wykonana?

skojarzenia kontrahentów i zawarcia między nimi umowy m.in. najmu lub sprzedaży nieruchomości, klient dodatkowo może także powierzyć pośrednikowi wyłączne pośrednictwo. Zasadniczo należy uznać, że zgodnie z zasadą swobody umów, umowa pośrednictwa określona Kodeksem cywilnym jest umową starannego działania

Umowa użyczenia nieruchomości

mieszkaniowe) 3. określić na jaki okres umowa jest zawierana (oznaczony lub nieoznaczony) 4. ustalić dodatkowe koszty związane z nieruchomością i sposób ich rozliczeń w czasie trwania umowy (np. koszty eksploatacyjne nieruchomości). W sprawach nieuregulowanych w umowie najmu zastosowanie mają przepisy Kodeksu

Prawa najemcy lokalu

Podstawowym obowiązkiem wynajmującego po zawarciu umowy najmu jest wydanie przedmiotu najmu, tj. przekazanie najemcy faktycznego władztwa nad najętą rzeczą. Na podstawie art. 662 §1 Kodeksu cywilnego wynajmujący jest zobowiązany do wydania najemcy rzeczy w stanie przydatnym do umówionego

Zakup nieruchomości z wadą prawną

muszę, że do ochrony praw wynikających z najmu lub dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o ochronie własności. Trudno jest odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób można się obronić lub zabezpieczyć przed zakupem nieruchomości obciążonej wadą prawną, ponieważ z odpowiednich

Co zrobić aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego z tytułu sprzedaży nieruchomości

podatnika, i jako prawo o charakterze osobistym nie podlega dziedziczeniu w świetle przepisów Kodeksu cywilnego, ani przejęciu przez spadkobierców w świetle Ordynacji podatkowej.

Umowa z architektem wnętrz

przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93), zwłaszcza przepisy dotyczące umowy o dzieło (art. 627 - 646).

Najem niewykończonego lokalu

Kwestie najmu lokali uregulowane zostały w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93), a dokładniej, w Dziale I - Najem. Artykuł 659 § 1 Kodeksu cywilnego określa, że przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania na czas

Umowa najmu - broń najemcy czy wynajmującego?

lokatorów. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, o której tu mowa, może położyć kres wielu nieporozumieniom między stronami najmu. Każdemu polecamy zapoznanie się z jej treścią. Ustawa okaże się szczególnie pomocna np. w

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie - poradnik

egzemplarzach i zostać podpisana przez obie strony. Ponadto musi określać prawa i obowiązki lokatora oraz właściciela mieszkania. Wszystkie NIE ZAWARTE ustalenia między obiema stronami reguluje kodeks cywilny

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony

Kwestię rozwiązania umowy najmu regulują przepisy art. 673 §1 - 3 Kodeksu cywilnego. Decyduje tu treść zawartej przez Panią umowy najmu. W oparciu o wskazane przepisy powiedzieć trzeba, że jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony (umowa okresowa), to zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą

Rekompensata za słupy energetyczne i rury gazowe na działce

Administracyjny w wyroku z dnia z 29 września 2011 r. (sygn. akt: II FSK 654/10). Od dnia 3 sierpnia 2008 r. (nowelizacja Kodeksu cywilnego) nie jest już możliwe ustanowienie służebności gruntowej dla realizacji inwestycji liniowych, lecz jedynie służebności przesyłu. Przyjęcie więc wykładni powołanego przepisu

Jak domagać się usunięcia wady

Wzór Warszawa 10 czerwca 2004 Do Firmy Deweloperskiej Goły Strop Nazywam się Jan Kowalski, jestem właścicielem mieszkania przy ul. Czerskiej 8/10. W trakcie użytkowania lokalu zauważyłem, że odpadają płytki na tarasie. Zgodnie z art. 556 kodeksu cywilnego domagam się usunięcia wady w ciągu 14 dni

Umowa o wykonanie usług remontowych w lokalu mieszkalnym

nienależyte wykonanie umowy. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93), zwłaszcza przepisy dotyczące umowy o dzieło (art. 627 - 646).

Zawarcie umowy najmu i jej zmiana

zmiana treści dotychczas obowiązującej umowy może być dokonana w każdej z form przewidzianych w odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego, czyli że można to uczynić w formie pisemnej zwykłej, w formie aktu notarialnego lub w formie ustnej. Ważne bowiem jest aby strony danej umowy lub jej zmiany zgodziły

Ulga meldunkowa - jak z niej skorzystać?

zastosowania, a sprzedaż gruntu podlega opodatkowaniu. Problem wynika stąd, że przepisy podatkowe (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) nie zawierają podatkowej definicji nieruchomości. Stąd też w tym zakresie zastosowanie powinny jednak znaleźć przepisy Kodeksu cywilnego (46 § 1 i następne

Sprzedaż działki z rozpoczętą budową domu

przepisami prawa cywilnego. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności (art. 46 Kodeksu

Udostępnienie własnej nieruchomości pod gazociąg

Ustanowienie służebności przesyłu na posiadanych działkach nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w VAT. W świetle art. 305 1 Kodeksu cywilnego, nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49

Zamiana mieszkania z kredytem "Rodzina na swoim"

, zgodnie z Kodeksem cywilnym wywołuje skutek taki sam, jakby mieszkania były sprzedawane. Problemy natomiast wystąpią z uwagi na korzystanie z kredytu preferencyjnego w ramach programu "Rodzina na swoim", w ramach którego państwo na podstawie przepisów ustawy o finansowym wsparciu rodzin w

Czy warto kupić mieszkanie z licytacji?

pominięciem tego obciążenia. Cena licytowanego mieszkania jest jednak niższa od tej, na którą zostało mieszkanie wycenione przez biegłego. Zgodnie z przepisem art. 965 Kodeksu postępowania cywilnego "najniższa suma, za którą nieruchomość można nabyć na pierwszej licytacji (cena wywołania), wynosi trzy

Opłaty za korzystanie z windy

samych zasadach, jak członkowie spółdzielni. Na gruncie prawa podatkowego przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest każda forma przysporzenia majątkowego, tzn. zarówno pieniężna jak i niepieniężna. Termin "świadczenie" pojawia się na gruncie Kodeksu

Umowa o roboty budowlane

nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93), zwłaszcza przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane (art. 647 - 658).

Umowa dzierżawy nieruchomości

związane z nieruchomością i sposób ich rozliczeń w czasie trwania umowy (np. koszty ubezpieczenia nieruchomości). W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93), zwłaszcza przepisy dotyczące dzierżawy (art. 693 - 709) oraz najmu.

Garaż wielostanowiskowy będący częścią budynku mieszkalnego

tak jak lokal mieszkalny. Lokal użytkowy będący wielostanowiskowym garażem, stanowiący przedmiot odrębnej własności w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o własności lokali i będący jednocześnie nieruchomością w postaci części budynku trwale związanego z gruntem po myśli art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego

?Gazeta Prawna: Nowe prawo ułatwi bezpieczne budowanie na cudzym gruncie

kredytów pod inwestycje. Prace nad przygotowaniem takiej zmiany do kodeksu cywilnego kończy Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. "Gazeta Prawna" wyjaśnia, że do ustanowienia prawa zabudowy konieczne będzie zawarcie umowy między właścicielem nieruchomości a

Odpowiedzialność najemcy za szkody

pokrycia drobnych nakładów, związanych ze zwykłym używaniem rzeczy. Tym samym, wynajmujący nie może obciążyć go kosztami remontu, spowodowanego zdarzeniami losowymi jak np. zalanie mieszkania, pożar itp. W opisywanym przypadku, zastosowanie znajdą przepisy ustawy Kodeks cywilny (Dz. U.1964, Nr 16, poz. 93

Pełnomocnictwo do obrotu nieruchomościami - jak działa, jak je sporządzić?

mocodawcy. Nie można udzielić pełnomocnictwa do dokonania wszelkich czynności prawnych. Kodeks cywilny (art. 98) wprowadza pewne ograniczenia, wskazując trzy rodzaje pełnomocnictw i odpowiadające im zakresy umocowania: - pełnomocnictwo ogólne - do czynności zwykłego zarządu (np. do wynajęcia lokalu

Umowa przedwstępna zamiany nieruchomości

termin) W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93), zwłaszcza przepisy dotyczące zamiany (art. 603 - 604), sprzedaży (art. 535 - 602), umowy przedwstępnej (art. 389 - 390).

Tanie i drogie nieruchomości

Analitycy przygotowujący zestawienie GPG zaobserwowali ciekawą prawidłowość. Kraje, w których stosowne przepisy prawa wywodzą się z francuskiego kodeksu handlowego mają wyższe koszty transakcyjne (przeciętnie 14,2% wartości przedmiotu transakcji). Dalsze w kolejności są kraje z systemem prawa

Co powinna zawierać umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami?

podpisaniu, np. umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, może żądać od pośrednika udokumentowania działań, jakie ten podjął, aby zrealizować umowę. Prawa zamawiającego wynikają z podpisanej umowy pośrednictwa, standardów zawodowych pośredników, przepisów dotyczących zawierania umów (Kodeks Cywilny) oraz z

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

. określenie wysokości zadatku (w razie niewykonania umowy przez Kupującego druga strona może otrzymany zadatek zachować, zaś w razie niewykonania umowy przez Sprzedającego Kupujący może zażądać sumy dwukrotnie wyższej) W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U

"ND": Likwidacja meldunku coraz bliżej.... kosza

Gazeta pisze, że zarówno sejmowi legislatorzy, jak i opiniujący specjaliści nie zostawili na projekcie suchej nitki. Podaje się w wątpliwość między innymi funkcjonowanie definicji "podstawowego miejsca zamieszkania", która jest niekompatybilna z przepisami kodeksu cywilnego, oraz "

Sprzedaż nieruchomości po śmierci małżonka

oragnów podatkowych jest błędne. Współwłasność majątkowa małżeńska - na czym polega? Instytucja współwłasności uregulowana jest przepisami Kodeksu cywilnego (art. 195 i nast. Kodeksu cywilnego). Współwłasność polega na tym, że własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Współwłasność

Rejestr Pośredników i Zarządców Nieruchomości PFRN uruchomiony

będzie chciał uzyskać licencję Pośrednika czy Zarządcy PFRN będzie musiał się zobowiązać do przestrzegania Kodeksu Etyki ustanowionego przez PFRN. Licencja PFRN w odróżnieniu o tej państwowej, jest dobrowolna i będą ją mogli uzyskać tylko Ci, którzy spełnią wymogi regulaminu oraz będą chcieli respektować

Na pomoc pokrzywdzonym

Wszelkie zapisy w umowach niezgodne z wymaganiami kodeksu cywilnego, zbyt ogólne czy też wieloznaczne warto zgłaszać do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd ten stara się przeciwdziałać podobnym praktykom - ma możliwość wytaczać powództwa na rzecz osób pokrzywdzonych przez sprzeczne z

Fiskus też będzie czerpać korzyści z integracji

halę na gruncie prawa cywilnego, mogą rodzić określone konsekwencje w zakresie obciążeń podatkowych. Jeżeli najemca ulepszył rzecz najętą, (te przepisy Kodeksu cywilnego stosuje się również w przypadku dzierżawy), wynajmujący, w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru: . albo zatrzymać

Darowizna mieszkania spółdzielczego

warunki wymagane w statucie spółdzielni. Podstawa prawna: art. 890 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), art. 171 ust. 6 art. 172 ust. 1, ust. 3-4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j.: Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 ze

Antena za oknem

instalacji zakłócił ponad przeciętną miarę prawo innych właścicieli nieruchomości do korzystania z ich praw" (I ACa 262/11). Podjęcie takiej uchwały przez wspólnotę mieszkaniową oznacza naruszenie uzasadnionego interesu właściciela lokalu. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego właściciel ma prawo do

Wynajem - niektóre aspekty rynku

przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów oraz Kodeks cywilny. Atutem tego rodzaju umowy jest stosunkowo łatwy sposób pozbycia się z lokatora, który zalega z płatnościami, bądź powoduje znaczne szkody w wynajmowanym lokalu. Umowa najmu okazjonalnego musi być umową na czas określony - nie dłuższy niż 10

Jakie klauzule w umowie najmu są niedozwolone?

Istotą umowy najmu jest zobowiązanie wynajmującego do oddania najemcy rzeczy do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony oraz zobowiązanie najemcy do zapłaty wynajmującemu umówionego czynszu . Zgodnie z art. 3853 Kodeksu cywilnego niedozwolonymi postanowieniami umowy najmu (także każdej

Jakie klauzule w umowie najmu są niedozwolone?

Istotą umowy najmu jest zobowiązanie wynajmującego do oddania najemcy rzeczy do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony oraz zobowiązanie najemcy do zapłaty wynajmującemu umówionego czynszu . Zgodnie z art. 3853 Kodeksu cywilnego niedozwolonymi postanowieniami umowy najmu (także każdej

Odpowiedzialność lokatora za zalanie innego lokalu

własności jest w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (KC) czynem niedozwolonym. Podstawy dochodzenia roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych są różne. W przedmiotowej sprawie mogą mieć zastosowanie dwa przepisy - art. 415 KC i sporny art. 433 KC. Zgodnie z generalną formułą deliktu wyrażoną w art. 415 KC "kto

?Rz": Będzie można zbudować dom na cudzym gruncie

. Jeśli okaże się ono nieprawdziwe, winowajcy grożą trzy lata więzienia. Po zmianie prawa kwestia własności gruntu nie będzie już obchodziła wydającego pozwolenie na budowę. Poza tym właściciel nieruchomości może żądać wstrzymania budowy najpóźniej miesiąc od jej rozpoczęcia - wynika to z kodeksu

Jak radzić sobie z uciążliwym sąsiadem?

cywilnego, choć wydaje się to problematyczne pod kątem dowodowym. Podstawą prawną w takim przypadku będzie przepis art. 144 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości

Kwota wpłacona kontrahentowi na zachętę nie podlega opodatkowaniu

istotnych postanowień, a samo zawarcie umowy nie stanowi świadczenia w myśl art. 353 Kodeksu cywilnego, które polega na działaniu bądź zaniechaniu. Umowa stanowi treść oświadczenia woli jej stron co do istotnych warunków wykonania świadczenia. Nawet w sytuacji gdy umowa zostaje zawarta na skutek zachęty w

W dzień pośrednika darmowe porady

, zaczynając zawód, inwestuje pośrednik? Wbrew pozorom - nie w nieruchomości - lecz w wiedzę o nich i o rynku. Ta bowiem pozwala przeżyć w najbardziej trudnych sytuacjach. Wiedza niezbędna pośrednikowi jest bowiem interdyscyplinarna. Obejmuje zarówno wiadomości z zakresu kodeksu cywilnego, rodzinnego, z ustawy

Własność mieszkania po zawarciu związku małżeńskiego i rozwodzie

został na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym, - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów ustawy usm) jako ograniczone prawo rzeczowe, które jest majątkowym prawem zbywalnym, - ułamkowe prawo własności

Co z mieszkaniem po śmierci lokatora?

wspólnym pożyciu z najemcą. Taki katalog uprawnionych przewiduje art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego. Osoby te wstępują w stosunek najmu, czyli stają się najemcami w miejsce zmarłego najemcy, pod warunkiem stałego zamieszkania z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. Jeżeli takich uprawnionych brak

Umowa najmu a obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości

zależnym (najemcy). Posiadaczem zależnym rzeczy, zgodnie z art. 336 Kodeksu cywilnego, jest ten kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży na

Odpowiedzialność nabywcy a prawo dożywocia

Istotę prawa dożywocia określa art. 908 kodeksu cywilnego. Prawo dożywocia powstaje na podstawie umowy o dożywocie w której to, w zamian za przeniesienie własności nieruchomości, nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Nabywca nieruchomości jako podmiot zobowiązany, w braku

Czy droga i parking wybudowany na cudzym gruncie podlega amortyzacji?

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2014 r. poz. 121). Do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, a własność nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą, która została połączona z nieruchomością w taki

Rękojmia i gwarancja - czym się różnią

RĘKOJMIA 1. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne obiektu. Zgodnie z art. 556 par. 1 kodeksu cywilnego rękojmi możesz się domagać np., gdy: dom (mieszkanie) nie spełnia swoich funkcji np. budynek grozi zawaleniem albo ma dach

Właściciel czy najemca - kto odpowiada za naruszenie porządku publicznego?

Odpowiedź: W przypadku umowy najmu do obowiązków najemcy lokalu należy dostosowanie swojego zachowania do porządku domowego. Kodeks cywilny stanowi wprost, że najemca lokalu powinien stosować się do porządku domowego, o ile ten nie jest sprzeczny z uprawnieniami wynikającymi z umowy; powinien

Zbycie mieszkania po śmierci współmałżonka nie zawsze podlega opodatkowaniu

, jaką jest wspólność majątkowa małżeńska (art. 196 § 1 i § 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z ze zm.) w zw. z art. 31 § 1, art. 35 ustawy z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j.: Dz. U. z 2012 r. Nr 788 ze zm

Czynsz za mieszkanie komunalne wystawione na sprzedaż

uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego

PO ma pomysł na tanie mieszkania

mieszkania w budowie. Po ich zakończeniu zaczęłaby obowiązywać wieloletnie umowy na dzierżawę lokalów przez gminę. Projekt ma się opierać na przepisach kodeksu cywilnego, nie zaś na ustawie o partnerstwie prywatno-publicznym. Mieszkania powstawałyby na gruntach należących do gminy i prywatnych. Deweloperzy

Wynajem mieszkania a obowiązek meldunkowy

mieszkalnego umowy najmu. Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity z dnia 7 lutego 2005 r., Dz.U., Nr 31, poz. 266 z późn. zm.), określająca zasady oraz tryb przeprowadzania eksmisji z lokalu mieszkalnego, w żadnym ze

Wynajem mieszkania a obowiązek meldunkowy

mieszkalnego umowy najmu. Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity z dnia 7 lutego 2005 r., Dz.U., Nr 31, poz. 266 z późn. zm.), określająca zasady oraz tryb przeprowadzania eksmisji z lokalu mieszkalnego, w żadnym ze

Skomplikowana kontrola licznika

. 356 § 2 Kodeksu cywilnego firma jako wierzyciel nie może odmówić przyjęcia wymagalnej zapłaty od osoby trzeciej - czyli przykładowo od właściciela domu, mimo że zgodnie z umową najmu obciąża to najemcę. Dzieje się tak nawet w przypadku, gdy właściciel płaci za energię bez wiedzy swojego lokatora

Czy dostawa tzw. mediów przy najmie stanowi część kompleksowej usługi?

Z Kodeksu cywilnego wynika, że za używanie rzeczy najętej pobierany jest czynsz (art. 659 § 1), a możliwym jest ponoszenie przez najemcę świadczeń dodatkowych (art. 670 § 1). Wynajmujący może pobierać wyłącznie czynsz, w którym skalkuluje wszystkie ponoszone koszty lub obok czynszu może

Jak uzyskać własność przez zasiedzenie?

zabezpieczeniem jest hipoteka. Na szczęście, tę sprawę da się wyprostować, a służą temu przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 172-176). Sprawą zajmie się wydział cywilny sądu rejonowego, w którego okręgu nieruchomość jest położona). Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości (w dalszej części

Pamiętaj o odśnieżaniu chodnika

oznacza karę pozbawienia wolności. Bardziej realna wydaje się jednak odpowiedzialność z kodeksu cywilnego, a nie karnego. Trzeba bowiem pamiętać, że nawet jeśli przechodzień zrobi sobie krzywdę, idąc chodnikiem zasypanym przez drogowy pług, to osobą odpowiedzialną w dalszym ciągu będzie właściciel

Jak rozliczać się z właścicielem w przypadku ulepszenia lokalu mieszkalnego?

Wyjątkiem od tej zasady określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego jest założenie w najętym lokalu oświetlenia elektrycznego, gazu, telefonu, radia i innych podobnych urządzeń, pod warunkiem jednak, że sposób ich założenia nie sprzeciwia się obowiązującym przepisom oraz nie zagraża bezpieczeństwu

Sięgnij po odszkodowanie

lub nie ostrzegł cię wyraźnie, że np. chodnik jest oblodzony. W takim przypadku za szkodę (czyli twoje nieszczęście) odpowiada właściciel/zarządca/dzierżawca. Reguluje to art. 415 kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., DzU nr 16 poz. 93). I tym przypadkiem się zajmiemy. Co robić

Nie wolno na bruk

Od lutego nie będzie wolno w ogóle wyrzucać na bruk. 22 lipca prezydent podpisał nowelizację kodeksu postępowania cywilnego. Od 3 lutego przyszłego roku (data wejścia ustawy w życie) nie będzie można eksmitować lokatora do momentu, aż gmina bądź właściciel mieszkania (także w najmie okazjonalnym

Kredyt hipoteczny- informacje podstawowe

bezpłatne. Kredyt hipoteczny jest kredytem, którego prawną formą zabezpieczenia kredytu jest ustanowiona na nieruchomości hipoteka. Hipoteka w ujęciu prawnym jest ograniczonym prawem rzeczowym uregulowanym poza Kodeksem cywilnym w Ustawie o księgach wieczystych i hipotece. W przypadku, gdy nieruchomość

Jak wyliczyć limit metrażu powierzchni uprawniający do stawki 8% dla piwnicy i garażu?

ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - art. 2 ust. 1 pkt 7 - za powierzchnię użytkową uznaje się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz

Zmiany czynszu najmu lokali mieszkalnych

lokatora udostępnienia lokalu w razie awarii, przyczyn wypowiedzenia najmu, powództwa lokatora lub właściciela innego lokalu o rozwiązanie stosunku najmu, a także odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują odpowiednie regulacje Kodeksu cywilnego

Zaliczka w umowie najmu - czym jest i na jakich warunkach powinno się ją uiszczać

została nigdzie w kodeksie cywilnym uregulowana wprost, dlatego koniecznym jest odwołanie się do ogólnych zasad dotyczących zawierania umów wzajemnych. Umowa najmu stanowi umowę wzajemną, ponieważ wynajmujący zobowiązuje się w niej oddać rzecz do używania najemcy, zaś najemca zobowiązuje się płacić

Odpowiedzialność pośrednika w obrocie nieruchomościami

. Przepis art. 750 Kodeksu cywilnego stanowi, że do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Jednoznaczne sformułowanie o zastosowaniu tego przepisu do umów, gdy nie są one uregulowane odrębnymi przepisami, wyklucza jego zastosowanie

Umowa najmu lokalu mieszkalnego - podstawowe elementy

mieszkalnego najemca lokalu może wypowiedzieć na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, wynajmujący natomiast jest ograniczony terminami określonymi w ustawie o ochronie praw lokatorów. W art. 11 ww. ustawy wymienione są przyczyny, które stanowić mogą podstawę wypowiedzenia umowy. Pamiętać należy, iż

Uważaj na umowy kredytowe

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał przyznał w czasie środowej konferencji, że aż 40 klauzul stosowanych przez banki może być niezgodnych z kodeksem cywilnym. Np. banki wpisują do umowy wymóg inspekcji budowy domu na koszt inwestora-kredytobiorcy. Nie byłoby w tym nic

Wolnostojący garaż - stawka VAT

zgodnie z art. 47 Kodeksu cywilnego, częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Część składowa rzeczy nie może być również odrębnym przedmiotem własności i innych praw

Pośrednicy ścigają "pośredników". Wydali wojnę nielegalnym agencjom

rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego". Nie omieszkał też dodać, że "w przypadku doprowadzenia do sfinalizowania transakcji" pobiera "negocjowalną opłatę". Powołana przy komisji etyki podkomisja ds. monitorowania rynku nieruchomości nie wyklucza, że WSPON wejdzie na drogę

Umorzenie zaległego czynszu wobec najemcy

, których zapłaty wynajmujący mógł się skutecznie domagać, kosztem majątku najemców, jest przysporzeniem skutkującym powstaniem dochodu podlegającego opodatkowaniu. Rezygnacja z tych świadczeń przez wierzyciela stanowi w istocie zwolnienie dłużnika z długu (art. 508 Kodeksu cywilnego) i oznacza uzyskanie

Kierownik budowy - jego rola i obowiązki

. 1133 z późn. zm.) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 r. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.) ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) Zobacz projekty domów

Mieszkanie spółdzielcze bez taksy notarialnej?

Kołcun, prezes Izby Notarialnej w Warszawie. Jej zdaniem w tym przypadku kodeks cywilny umożliwia zawarcie takiej umowy w zwykłej formie pisemnej. Co na to rzecznik praw obywatelskich? - Nie zmienił zdania - odpowiada jego rzecznik prasowy Stanisław Wileński.

Mieszkania najtańsze od... komornika

66,7 proc. wartości. Skąd te liczby? Wartość mieszkania, z którego egzekucję ma przeprowadzić komornik, określa rzeczoznawca majątkowy. Zgodnie z kodeksem cywilnym komornik na pierwszej licytacji może oferować nieruchomość za cenę nie niższą niż 75 proc. jej wartości. Jeśli po pierwszej licytacji

Umowa przedwstępna przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym

następuje zwykle po uprzednim zapłaceniu przez kupującego całej ceny sprzedaży. Pamiętajmy, że jeżeli strony w takiej umowie przedwstępnej nie określą szczegółowo terminu zawarcia umowy przyrzeczonej, zgodnie z art. 389 kodeksu cywilnego, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez

Właścicielu, pamiętaj, że...

pomieszczenia określić ma w specjalnym rozporządzeniu minister sprawiedliwości. 6. Zasady najmu regulują: ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (DzU 01.71.733) oraz kodeks cywilny (DzU 64.16.93 art. 680-692).