odrębna własność lokalu spółdzielczego

Tomasz Tatomir, Szef Departamentu Ochrony Środowiska i Nieruchomości, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, Wrocław

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu a odrębna własność

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu a odrębna własność

Kupując mieszkanie w spółdzielni, jego nabywcy mogą stać się właścicielami, de facto, dwóch praw: spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Jeśli istnieje możliwość wykupu, wówczas mieszkanie uzyska status odrębnej własności.

Sprzedaż mieszkania po przekształceniu w odrębną własność

Moment nabycia mieszkania ma decydujące znaczenie dla skutków podatkowych przy jego sprzedaży. W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze aktu notarialnego można ustanowić odrębną własność lokalu. Wraz z udziałem we współwłasności w gruncie oraz w budynkach i urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, lokal wcześniej spółdzielczy staje się własnością osoby, której przysługuje to prawo.

Po przekształceniu spółdzielczego prawa do lokalu trzeba odczekać 5 lat, aby nie zapłacić PIT

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest prawem niezbywalnym, w związku z czym nie można mówić o jego nabyciu ani też zbyciu w rozumieniu ustawy o PIT. 5-letni termin eliminujący zapłatę podatku od sprzedaży mieszkania może być liczony jedynie od daty nabycia prawa zbywalnego, tj. przekształcenia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo własności.

Targi mieszkaniowe Nowy DOM Nowe MIESZKANIE - Warszawa

Targi mieszkaniowe Nowy DOM Nowe MIESZKANIE - Warszawa

sprawdzonej w praktyce przez Stowarzyszenie Mieszkanicznik.  PROGRAM:  Sobota 1 kwietnia 10.30-11.30 Nasz pomysł na kuchnię. Powiększamy przestrzeń(Katarzyna Starzyk, A.P.A. Katarzyna Starzyk) 11.45-12.45 Spółdzielcze prawa do lokalu i prawo odrębnej własności lokalu (Marcin Kramek

Założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której wybudowano budynek. W takich przypadkach możliwe będzie przekształcenie z mocy prawa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność. Wystarczy, że zainteresowany złoży w sądzie wniosek o założenie dla lokalu księgi wieczystej. W

Komu należy się premia gwarancyjna?

Premię może dostać ten, kto: uzyskał spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej (z wyjątkiem przekształcenia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność); kupił lub zamienił spółdzielcze własnościowe

Refakturowanie opłat za wywóz śmieci - stawka VAT

Refakturowanie opłat za wywóz śmieci - stawka VAT

pobieranych przez spółdzielnię od posiadających spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz posiadających odrębną własność lokalu użytkowego podlegają opodatkowaniu 23% VAT. Zatem refakturowanie opłat za wywóz śmieci, np. przez zarządców domów (lub spółdzielnie) na właścicieli poszczególnych lokali

Kiedy można się starać o wypłatę premii gwarancyjnej

(przy uzyskaniu spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej przy nabyciu (zakupie lub zamianie) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem

Spółdzielnie właścicieli mieszkań. Miliony Polaków czeka rewolucja

automatycznie wspólnota mieszkaniowa. W dodatku inny przepis miałby umożliwić przekształcenie spółdzielczych praw do lokali w pełną własność bez udziału notariusza, a więc odbywałoby się to niemal bez kosztów. Wystarczyłoby, że władze spółdzielni wydadzą uchwałę określającą przedmiot odrębnej własności

Zasady wykupu mieszkań spółdzielczych

prawa w przypadkach, gdy nie można było ustanowić odrębnej własności lokalu. Najpierw powinno się spłacić przypadającą na lokal część zobowiązań spółdzielni związaną z budową, w tym odpowiednią część zadłużenia z tytułu kredytu, a także część umorzenia kredytu, jeżeli spółdzielnia korzystała przy

Zwolnienie z podatku dochodów wydatkowanych na cele mieszkaniowe

, odrębny lokal mieszkalny) lub prawo majątkowe (np. spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego) musimy nabyć w ciągu 2 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie poprzedniej własności. Dotyczy to również przychodów ze zbycia nieruchomości gruntowej (np. działki) czy też

Sprzedaż działki z rozpoczętą budową domu

) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, c) prawa wieczystego użytkowania gruntów - jeżeli nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

- wpłaty na poczet ceny, bez wątpienia mogą prowadzić do nabycia własności lokalu, ale nie są z nim równoznaczne. Sąd potwierdził zatem, że: "Przeniesienie własności lokalu mieszkalnego wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Natomiast uzyskanie ekspektatywy odrębnej własności lokalu nie

Rewolucja w spółdzielniach mieszkaniowych

pełni własnościowe (ma status prawa odrębnej własności), powstawałaby automatycznie wspólnota mieszkaniowa. W dodatku inny przepis miałby umożliwić przekształcenie spółdzielczych praw do lokali w pełną własność bez udziału notariusza, a więc odbywałoby się to niemal bez kosztów. Wystarczyłoby, że władze

Kasy oszczędnościowo-budowlane? Jest już projekt

będzie można uzyskać na: 1) odpłatne nabycie, budowę, odbudowę, remont z wyjątkiem bieżącej konserwacji, modernizację, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu albo lokalu mieszkalnego, 2) uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego

Idź na walne zgromadzenie swojej spółdzielni!

lokalu w danym budynku przekształci je w prawo odrębnej własności, a następnie zażąda ustanowienia wspólnoty. Sęk w tym, że spółdzielcy nie palą się do tego. Prawdopodobnie wielu nie widzi sensu wydawania pieniędzy na notariusza, skoro spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i prawo odrębnej własności

Problem współczesnych spółdzielni i sens ich działania

Problem współczesnych spółdzielni i sens ich działania

zasobami komunalnymi - krótkotrwały i zawsze pozostaną spółdzielcy, którzy z własnej inicjatywy nie przekształcą prawa spółdzielczego w odrębną własność. Konieczne są dalsze nowelizacje przepisów prowadzące do usprawnienia funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, ale z pewnością nie do ich likwidacji

Nabywanie mieszkań od spółdzielni

Nabywanie mieszkań od spółdzielni

rozpatrzenia wniosku, a tym samym do nie zawarcia z nami umowy. Poza przypadkami wymienionymi powyżej, spółdzielnia obowiązana jest do przekształcenia w odrębną własność spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Jednakże członkowie spółdzielni mieszkaniowych skarżą się na

Nabycie własności mieszkania spółdzielczego na korzystnych zasadach

zostały jeszcze rozpatrzone. Odroczenie utraty mocy obowiązującej przepisów regulujących nabycie prawa własności do lokali spółdzielczych przez dotychczasowych lokatorów lub uprawnionych z tytułu własnościowych praw spółdzielczych oznacza również, że czynności dokonane na podstawie zakwestionowanych

Idź na walne zgromadzenie swojej spółdzielni

, czyli ma status prawa odrębnej własności. Spółdzielnia stałaby się wówczas jednym z właścicieli, który reprezentowałby we wspólnocie mieszkańców posiadających spółdzielcze prawo do lokalu (własnościowe i lokatorskie). Uwaga! Dopóki byłaby taka wola większości członków wspólnoty, ich budynkiem nadal

Uwaga na spółdzielczą własność

Uwaga na spółdzielczą własność

się liczyć z trudnościami przy udzieleniu kredytu. Prawo odrębnej własności jest niczym nieograniczone w przeciwieństwie do prawa spółdzielczego - ograniczonego własnością spółdzielni. Możemy zatem wykorzystywać nasz lokal do dowolnych celów, bez konieczności uzyskania na to specjalnych pozwoleń, np

LiD nie zablokuje wykupu mieszkań

na zawarcie stosownej umowy notarialnej ze spółdzielnią. Dlaczego? Np. w Płocku działa tylko pięć kancelarii notarialnych, a wniosków lokatorskich w tamtejszych spółdzielniach są tysiące. Operacja przekształcania spółdzielczych mieszkań lokatorskich w prawo odrębnej własności może potrwać w tym

Uwięzieni w cudzym kredycie. Spółdzielcy w pułapce

zagrożenia. Dopiero gdy wystąpią o przekształcenie lokalu o statusie lokatorskim bądź własnościowym w prawo odrębnej własności, dowiedzą się, że jest on zadłużony nawet na kilkaset tysięcy złotych! Obecnie ustawa zwalnia taki lokal z hipoteki obciążającej całą nieruchomość, a wspomniana nowelizacja to

Własność mieszkania po zawarciu związku małżeńskiego i rozwodzie

własności lokali) stanowiący odrębną nieruchomość, - dom jednorodzinny (w rozumieniu odpowiednich przepisów Prawa budowlanego) stanowiący bądź to część składową nieruchomości, gdy jego właściciel jest jednocześnie właścicielem gruntu, bądź też jako odrębna od gruntu nieruchomość, jeżeli budynek wzniesiony

Wykup mieszkań za złotówkę na Nowy Rok

. Dochodzą jeszcze koszty związane z transakcją (notarialne i sądowe) - w sumie nieco ponad tysiąc złotych. Jeśli wykup jest niemożliwy, bo "nie został określony przedmiot odrębnej własności lokali na podstawie uchwały zarządu" lub "uchwała ta została zaskarżona do sądu", będzie można

Mieszkanie spółdzielcze bez taksy notarialnej?

). Ludzie ci jeszcze przez co najmniej kilka lat nie będą mogli uzyskać prawa odrębnej własności, bo tyle może potrwać prostowanie spraw dotyczących własności gruntu. Dlatego obowiązująca od niespełna czterech miesięcy nowela ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pozostawiła w takim przypadku możliwość

Mieszkania za grosze nie dla każdego

. Paderewskiego w Katowicach wpłynęły 862 wnioski o przekształcenie własności lokali. Do dziś zrealizowano 680 z nich, z czego 527 dotyczyło przeniesienia lokatorskiego spółdzielczego prawa w odrębną własność, a 153 spółdzielczego własnościowego prawa w odrębną własność. - Nie mieliśmy żadnych problemów z

Dla kogo dopłaty do kredytów mieszkaniowych?

wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową w celu ustanowienia odrębnej własności tego lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego, - wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Lokator czy właściciel? Wykup mieszkania od spółdzielni

. to mieszkania lokatorskie. Mieszkania lokatorskie można teraz przekształcić we własnościowe lub w odrębną własność, a spółdzielcze własnościowe w odrębną własność. Do niedawna spółdzielca mógł nabywać tylko własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu, dziś może otrzymać też prawo własności lokalu

Będzie VAT od mieszkań spółdzielczych?

"VAT rośnie, nieruchomości drożeją" - alarmuje czwartkowa "Gazeta Prawna". I dowodzi, że od 1 stycznia z ustawy o VAT zniknie przepis, dzięki któremu lokatorzy przekształcający spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w prawo odrębnej własności korzystają z preferencyjnej

Mieszkanie dla rodziny

spółdzielniach. Te nie mają bowiem prawa odmówić lokatorowi przekształcenia jego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Jeśli spłaciłeś koszt budowy swojego mieszkania, dopłacasz jedynie nominalną kwotę kredytu umorzonego kiedyś przez państwo. W

Wykup mieszkań? Tylko na papierze. Problemy z własnością

lokatorowi przekształcenia jego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. A jeśli spółdzielnia odmówi przekształcenia mieszkania lokatorskiego we własność? Wówczas po sześciu miesiącach bezczynności władz spółdzielni lokatorzy mogą pójść do sądu

Książeczki mieszkaniowe - skorzystaj z premii

aktualnej wartości kosztorysowej budowanego mieszkania lub domu oraz informację o dokonanej wpłacie na pokrycie kosztów budowy, (dowód złożenia w sądzie wniosku o wpis do księgi wieczystej roszczenia o ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie tego prawa. W umowie zobowiązującej do wybudowania

Jaką podpisać umowę kupna mieszkania

. Przedmiot umowy W tym fragmencie umowy musi być dokładnie określone, co kupujesz: mieszkanie na prawie odrębnej własności (często określane jako własność hipoteczna) bądź tzw. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. 1. Podstawowa różnica - spółdzielcze prawo do mieszkania nie daje ci własności lokalu

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży nieruchomości

wspólności ustawowej małżeńskiej prawo własności (ewentualnie spółdzielcze własnościowe prawo do...) do lokalu mieszkalnego nr....". 3. Przedmiot umowy W tym fragmencie umowy musi być dokładnie określone, co kupujesz: mieszkanie na prawie odrębnej własności (często określane jako własność hipoteczna

Ile zapłacimy z tytułu sporządzenia aktu notarialnego

zobowiązującą do zawarcia, w określonym terminie, umowy przeniesienia własności nieruchomości, - umowę przenoszącą własność nieruchomości zawieraną w wykonaniu wcześniej zawartej umowy zobowiązujacej, - umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu zawieraną w wykonaniu tzw. umowy deweloperskiej, zobowiązujacej

Lokatorze, bierz się za spółdzielczą własność

swoje udziały, ale są to na ogół niewielkie kwoty. Nikomu nie grozi natomiast utrata dachu nad głową. Ci, którzy mają tzw. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, uzyskają pełną własność, a lokatorzy staną się zwykłymi najemcami, bo ich mieszkania przejmuje na własność wierzyciel. Jednak spokojnie

Lokatorzy nie muszą się martwić podatkiem VAT

przekształcający spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w prawo odrębnej własności korzystają z preferencyjnej zerowej stawki tego podatku. Dyrektor Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP Ryszard Jajszczyk zwrócił nam jednak uwagę, że 31 lipca tego roku zmieniły się zasady wykupu mieszkań

Spółdzielcze własnościowe mieszkania nie do sprzedaży

przez co najmniej kilka lat nie będą mogli uzyskać prawa odrębnej własności, bo tyle może potrwać prostowanie spraw dotyczących własności gruntu, obowiązująca od sierpnia nowela ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pozostawiła możliwość przekształcenia mieszkania lokatorskiego w tzw. spółdzielcze

Mieszkanie po rozwodzie

także eksmisję nieznośnego małżonka. Co jednak, gdy mieszkanie jest wspólną własnością rozwiedzionych? Czy można eksmitować z lokalu kogoś, kto ma do niego własne prawo? Sąd Najwyższy stwierdził, że w uzasadnionych przypadkach jeden z małżonków może się domagać eksmisji drugiego, jeśli jego spokój

Jak uzyskać własność przez zasiedzenie?

spółdzielni nie kwapiły się jednak z uregulowaniem spraw gruntowych, bo to kosztowna operacja. Poza tym lokatorzy mogą skorzystać z przekształcenia w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (bez udziału w gruncie). Podobnie jak prawo odrębnej własności, jest ono zbywalne i dziedziczne, a zatem może być

Ile zapłacimy z tytułu sporządzenia aktu notarialnego

zobowiązującą do zawarcia, w określonym terminie, umowy przeniesienia własności nieruchomości, - umowę przenoszącą własność nieruchomości zawieraną w wykonaniu wcześniej zawartej umowy zobowiązujacej, - umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu zawieraną w wykonaniu tzw. umowy deweloperskiej, zobowiązujacej

Jak wykupić mieszkanie spółdzielcze?

- mówi (czym różni się spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu od własności hipotecznej - czytaj ramka) Jankowski zapewnia, że zdecydowanie się lokatora na taką formę nie oznacza, że już nigdy nie będzie mógł mieć własności hipotecznej. Gdy spółdzielnia już ureguluje kwestię spraw gruntowych, można

Szykuj się na wykup mieszkania za grosze

ustawa zacznie obowiązywać, złóż w biurze spółdzielni wniosek o przekształcenie swojego spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności. Jak napisać taki wniosek? To niezbyt trudne. W lewym górnym rogu kartki papieru podajesz swoje imię i nazwisko, poniżej adres oraz jeśli masz

Wykup mieszkanie w spółdzielni

aktu notarialnego) czy kosztów założenia księgi wieczystej. Przed wykupem mieszkania musisz też spłacić wszelkie ewentualne zobowiązania wobec spółdzielni, np. kredyt lub pożyczkę na remont budynku. Wyjaśnijmy, że prawo odrębnej własności jest silniejsze od spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Jak zamienić się na mieszkanie

zamienianych lokali. Przy zamianie mieszkań własnościowych, które stanowią odrębne nieruchomości, procedura będzie wyglądać inaczej, niż gdy jesteśmy właścicielami spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu czy mieszkań komunalnych. Niewątpliwie najprościej jest zamienić dwa mieszkania własnościowe. Umowa

Zamiana użytkowania wieczystego we własność

nie obejmuje wszystkich budynków spółdzielni i wspólnot. Opisywaliśmy przykład z Poznania, gdzie na przełomie 2007 i 2008 r. posiadacze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu przekształcili je w prawo odrębnej własności, korzystając z możliwości wykupu mieszkań "za złotówkę". Ponieważ

Mieszkanie za kilkaset złotych?

, jakie kwoty i kiedy wpłacałeś na książeczkę. Zawsze możesz ją zanieść do PKO BP, który wyliczy ci premię. Zwykle są to kwoty rzędu kilku tysięcy złotych. Jakie procedury i dokumenty? Wystarczy sam wniosek o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności. Wniosek

Użytkownicy wieczyści w sidłach gmin

i 2008 r. posiadacze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu przekształcili je w prawo odrębnej własności, korzystając z możliwości wykupu mieszkań "za złotówkę". Ponieważ mieszkańcy, w większości emeryci, przestraszali się drastycznej podwyżki opłaty za użytkowanie wieczyste

Kredyty dla młodych małżeństw - państwo dopłaci na dobry start

dnia uzyskania własności lokalu/ domu jednorodzinnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania / domu lub przystąpienia do użytkowania wybudowanego domu.

Skutki bankructwa spółdzielni dla jej mieszkańców

Gdy domy stoją, a ludzie mieszkają Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności (po zamknięciu upadłości i wykreśleniu spółdzielni z rejestru sądowego). To korzystna zamiana, bo tzw. własność hipoteczna jest mocniejszym prawem, niż własność spółdzielcza

Wykup mieszkania spółdzielczego obciążony podatkiem?

podatek dochodowy (19 lub 30 proc., zależnie od progu podatkowego). Dochodem jest tu rynkowa wartość mieszkania, które przejmują. Równocześnie katowicka Izba potwierdziła wcześniejsze stanowisko resortu finansów, że lokatorzy przekształcający spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w prawo odrębnej

Rewolucja w książeczkach mieszkaniowych

wydatkach remontowych przypadających na twój lokal. Oczywiście musisz też udowodnić, że masz tytuł prawny do mieszkania. Wykup mieszkania od spółdzielni Sprawa jest prosta - wystarczy kopia aktu notarialnego będąca dowodem przekształcenia spółdzielczego własnościowego mieszkania w prawo odrębnej własności

Wykup mieszkań spółdzielczych: droższy albo niemożliwy

lub wręcz niemożliwe. Dla kogo droższe uwłaszczenie ** Nasza czytelniczka z Wrocławia złożyła wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w pełną własność. Jak pisze, spółdzielnia wyliczyła jej, że do pełnej własności musi dopłacić... 139 tys. zł. Największa część tej sumy

Zwrot VAT za materiały budowlane

własności, użytkowania wieczystego, ale także najem czy spółdzielcze prawo do nieruchomości - własnościowe lub lokatorskie. Za co zwrot? Zwrot dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które od dnia 1 maja 2004 r. zostały opodatkowane większą stawką VAT-u. Jest to forma rekompensaty za

Grunt na własność - łatwiej, ale drożej

nieruchomości najprawdopodobniej nie obejmuje wszystkich budynków spółdzielni i wspólnot. Przypomnijmy, że z taką sytuacją mamy do czynienia w Poznaniu, gdzie na przełomie 2007 i 2008 r. posiadacze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu przekształcili je w prawo odrębnej własności, korzystając z

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie z pierwszej i drugiej ręki

przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o danej powierzchni i pod danym adresem. Wiele spółdzielni zamieszcza w zaświadczeniu także inne istotne informacje, np. czy sprzedawany lokal stanowi majątek odrębny sprzedającego, czy też jest wspólną własnością małżonków; datę nabycia przez

Sprzedajesz mieszkanie, to zapłać podatek

sprzedaży) wydasz - UWAGA! - w kraju na nabycie... i tutaj lista jest długa: - budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku; - lokalu mieszkalnego na prawie odrębnej własności; - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu

Zrób remont dzięki oszczędnościom na książeczce mieszkaniowej

podstawa to wystawiona na posiadacza książeczki (lub współmałżonka) faktura VAT za zakup okien lub faktura VAT za usługę wymiany okien. Trzeba też udowodnić, że ma się tytuł prawny do remontowanego mieszkania lub domu. Bank zażąda wypisu z księgi wieczystej (dla prawa odrębnej własności) albo pisma ze

Wykup mieszkań: Jak walczyć ze spółdzielnią?

podjęcia tzw. uchwały określającej przedmiot odrębnej własności lokali. Jednocześnie zaznaczył, że uchwały nie może podjąć, bo spółdzielnia czeka na wydanie przez prezydenta Warszawy decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Opieszałością urzędników czy geodetów, jak donoszą nasi Czytelnicy

Koszty przeniesienia własności nieruchomości

spółdzielni; czy kupujesz mieszkanie (dom) na tzw. prawie odrębnej własności lub mieszkanie spółdzielcze na rynku wtórnym. Mieszkanie spółdzielcze. Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej dla mieszkań spółdzielczych kupionych na rynku pierwotnym to 1/20 tzw. wpisu stosunkowego. Wpis stosunkowy oblicza się

Jakie stawki u notariusza?

musiałaby zapłacić notariuszowi 2210 zł. Teraz opłata wynosi 985 zł. 3. Umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność lub domu jednorodzinnego (w tym przypadku pojawia się pierwszy problem). Przykłady : ** Pan Tadeusz kupuje mieszkanie w tzw. bloku z wielkiej płyty na jednym z osiedli w

Jak się będziemy budować w tym roku

będącej płatnikiem VAT. Może ona wystawić jedną fakturę z 7-proc. stawką podatku obejmującą zarówno usługę, jak i kupione przez tę firmę materiały . Wykup mieszkania z VAT Od 1 stycznia z ustawy o VAT zniknął przepis, dzięki któremu lokatorzy przekształcający spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w

Zamień mieszkanie na mniejsze. To się opłaca!

poprosić kogoś, kto ma dostęp do internetu o wydrukowanie tego dokumentu (ekw.ms.gov.pl ). To nic nie kosztuje. Uwaga! W przypadku mieszkań spółdzielczych do notariusza trzeba się stawić z aktualnym zaświadczeniem ze spółdzielni, aktem notarialnym dokumentującym nabycie lokalu lub przydziałem ze

Ekspert radzi

wskazujący na powstawanie przychodu dla czytelniczki odnosi się do sytuacji udostępnienia nieruchomości, a więc działki, domu czy mieszkania stanowiącego tzw. odrębną nieruchomość (odrębną własność lokalu). Jeśli zaś czytelniczka udostępnia panu Adamowi np. mieszkanie spółdzielcze własnościowe, to taki

Zmieniło się prawo spółdzielcze

spółdzielczych o statusie lokatorskim na spółdzielcze własnościowe, a także w prawo odrębnej własności, dając spółdzielcom 50 proc. bonifikatę przy wykupie. Przed nowelizacją lokatorzy płacili różnicę między rynkową wartością lokalu a zwaloryzowanym wkładem mieszkaniowym. W sumie musieli więc wyłożyć z własnej

Odbiór mieszkania krok po kroku

własnościowe prawo do mieszkania czy domu. Jeśli jednak kupujesz M spółdzielcze (lub dom) na rynku wtórnym, wtedy zapłacisz taksę, ale o połowę niższą od tej naliczanej przy kupnie mieszkania na prawie odrębnej własności. PAMIĘTAJ! Stawki podane w taksie są maksymalne, czyli notariusz może od ciebie wziąć

Jak rozliczyć się ze sprzedaży nieruchomości

nabycie... i tutaj lista jest długa: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku; lokalu mieszkalnego na prawie odrębnej własności; spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub

Zapomniana alternatywa dla mieszkań deweloperskich

, że spółdzielnia, w której pracuje zorganizowała ich w tym roku około dwudziestu. Dodaje, że ich liczba będzie coraz mniejsza, ponieważ mieszkania odzyskiwane przez spółdzielnie jako lokatorskie prawo do lokalu oferowane są wyłącznie jako odrębna własność. Czyli raz sprzedane do zasobów spółdzielni

Kupiłeś mieszkanie i co dalej

od tego, czy: kupujesz mieszkanie spółdzielcze własnościowe (dom) - co ważne, na rynku pierwotnym od spółdzielni; kupujesz mieszkanie (dom) na tzw. prawie odrębnej własności lub mieszkanie spółdzielcze na rynku wtórnym. W wariancie pierwszym płaci się mniej. Mieszkanie spółdzielcze. Opłata

Jak uniknąć podatku przy sprzedaży lub kupnie mieszkania

, skorzystaj z pomocy rzeczoznawcy majątkowego. Kosztuje to od 500 do 1 tys. zł. Płacenia podatku można jednak uniknąć. Możesz nie wliczyć do podstawy opodatkowania wartości nieruchomości mieszkalnej (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu czy odrębnej własności) o powierzchni użytkowej do 110 m kw

Zanim sprzedasz mieszkanie

wspólnocie lub masz w spółdzielni lokal na prawie odrębnej własności, znajdź akt notarialny kupna. Będzie potrzebny do zawarcia transakcji. Masz mieszkanie spółdzielcze własnościowe? Poszukaj przydziału. A teraz pośrednik Jeśli chcesz sprzedać lokal z pośrednikiem, zdecyduj, czy będzie dla ciebie pracował

Jak sobie poradzić w księgach wieczystych

. prawie odrębnej własności). Taka nieruchomość nie ma oczywiście księgi wieczystej (bo jest nowa) i dopiero gdy ją się założy, będzie istniała pod względem prawnym. 2. Jeśli bierzesz na mieszkanie (dom) kredyt w banku (nieważne, czy na mieszkanie hipoteczne, czy spółdzielcze). Kredyty hipoteczne

Co czeka ogrody działkowe?

sprawowałaby nad nim kontrolę. Oczywiście, działkowcy ustalaliby wysokość składek. Co ważne, prawo użytkowania działki miałoby być ograniczonym prawem rzeczowym, które - podobnie jak obecnie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - byłoby zbywalne i dziedziczne. Sprzedaż działki byłaby jednak uzależniona od

Jak dostać dopłatę budżetową do kredytu?

rodziców. Jeśli zaś masz mieszkanie lokatorskie (np. wynajmowane od gminy, zakładu pracy, spółdzielcze o statusie lokatorskim), to - po pierwsze - nie możesz go wykupić za kredyt z dopłatą. Jeśli zależy ci na własności, postaraj się w banku o zwykły kredyt (bez dopłaty) na wykup lokatorskiego mieszkania

Podatki od wynajmu nieruchomości

koszty uzyskania przychodu. Jest to tzw. amortyzacja. Amortyzować możesz mieszkania (domy jednorodzinne) stanowiące tzw. odrębną własność podatnika, a także spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. UWAGA! By rozpocząć amortyzację

Zrozum swój czynsz

mieszkania mają odrębne prawo własności, nie płacą więc czynszu, tylko "opłaty mieszkaniowe". Na rachunku za mieszkanie są najczęściej trzy typy opłat: na koszty eksploatacji bieżącej (tzw. zaliczka na eksploatację); na fundusz remontowy; za media. Tajemnice eksploatacji W ramach opłat

Mieszkanie lub dom za kredyt z dopłatą

państwa, musisz zdecydować, czy opłaca ci się zrezygnować z paru metrów. Dopłatą są też premiowane: nadbudowa, przebudowa lub rozbudowa budynku mieszkalnego albo adaptacja budynku o innym przeznaczeniu, o ile dzięki tej inwestycji powstanie lokal stanowiący odrębną nieruchomość. Uwaga! Kupując materiały

Mieszkanie lub dom za kredyt z dopłatą

państwa, musisz zdecydować, czy opłaca ci się zrezygnować z paru metrów. Dopłatą są też premiowane: nadbudowa, przebudowa lub rozbudowa budynku mieszkalnego albo adaptacja budynku o innym przeznaczeniu, o ile dzięki tej inwestycji powstanie lokal stanowiący odrębną nieruchomość. Uwaga! Kupując materiały