umowa najmu na czas określony

Odpowiadają Dorota Ryterska, prawnik i Marian Szałucki, doradca podatkowy w Ekspertax.pl

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony

Podpisałam umowę najmu mieszkania na czas określony, ale chciałabym ją rozwiązać. Czy jest taka możliwość?

Czy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas określony, w przypadku gdy najemca zalega z zapłatą czynszu?

Art. 659§1 k.c. stanowi, że przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać rzecz najemcy do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Powyższe jednoznacznie wskazuje, iż jednym z niezbędnych elementów umowy najmu jest uiszczanie przez najemcę czynszu wynajmującemu.

Zawarcie umowy najmu i jej zmiana

Wynajmuję budynek na cele biurowe. Niedługo zakończy się czas obowiązywania umowy najmu lokalu użytkowego. Czy przy zamiarze dalszego wynajmowania dotychczasowemu najemcy powinna być zawarta nowa umowa na czas określony, czy może wystarczy tu forma aneksu do dotychczasowej umowy, jeżeli jako wynajmujący chcę zmienić warunki płatności tzn. wysokość czynszu, terminy oraz chcę wstawić punkt o naliczaniu odsetek za opóźnienia?

Podpisanie protokółu zdawczo - odbiorczego lokalu

jednoznacznie wynikałaby data zwrotu lokalu, nie mamy jednoznacznie określonego dnia, od którego ten roczny termin należy liczyć. Toteż w przypadku ewentualnego procesu wytoczonego przez wynajmującego najemcy, okoliczność ta może być sporna, gdyż wynajmującemu może zależeć na wykazaniu, że zwrot lokalu nastąpił

Wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu

;Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie", strony tracą prawo do wcześniejszego wypowiedzenia umowy najmu. W takiej sytuacji na bazie jednej z podstawowych zasad prawa cywilnego, którą jest zasada swobody

Umowa najmu lokalu użytkowego

Strony w umowie najmu nieruchomości powinny: 1. opisać jak najdokładniej nieruchomość będącą przedmiotem umowy (tak aby jej identyfikacja nie powodowała żadnych trudności) 2. ustalić sposób korzystania z nieruchomości przez Najemcę (np. nieruchomość przeznaczona na cele mieszkaniowe) 3. określić na

Umowa najmu mieszkania

Strony w umowie najmu nieruchomości powinny: 1. opisać jak najdokładniej nieruchomość będącą przedmiotem umowy (tak aby jej identyfikacja nie powodowała żadnych trudności) 2. ustalić sposób korzystania z nieruchomości przez Najemcę (np. nieruchomość przeznaczona na cele mieszkaniowe) 3. określić na

Najem niewykończonego lokalu

Najem niewykończonego lokalu

Kwestie najmu lokali uregulowane zostały w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93), a dokładniej, w Dziale I - Najem. Artykuł 659 § 1 Kodeksu cywilnego określa, że przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania na czas

Konsumenci niechętni umowom najmu okazjonalnego 
- podsumowanie akcji BEZPIECZNY NAJEM

Konsumenci niechętni umowom najmu okazjonalnego - podsumowanie akcji BEZPIECZNY NAJEM

lokali gwarantuje podpisanie umowy najmu okazjonalnego. - W razie jakichkolwiek problemów mogą oni łatwiej pozbyć się niechcianego lokatora. Tego rodzaju umowę zawiera się na czas określony, nie dłuższy jednak niż 10 lat. Zgodnie z przepisami do umowy należy dołączyć m.in. oświadczenie najemcy, w którym

Wynajem - niektóre aspekty rynku

przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów oraz Kodeks cywilny. Atutem tego rodzaju umowy jest stosunkowo łatwy sposób pozbycia się z lokatora, który zalega z płatnościami, bądź powoduje znaczne szkody w wynajmowanym lokalu. Umowa najmu okazjonalnego musi być umową na czas określony - nie dłuższy niż 10

Najem - uważaj na pułapki w umowie

Najem - uważaj na pułapki w umowie

, którego podstawę prawną regulują przepisy kodeksu cywilnego, wspomnianej wyżej ustawy oraz umowa. W umowie tej wynajmujący zobowiązuje się oddać lokal do używania najemcy, na czas oznaczony, w przypadku najmu okazjonalnego nie dłuższy niż 10 lat, przedsiębiorcy zaś mogą nadal zawierać umowy na czas

Prawa najemcy lokalu

Prawa najemcy lokalu

Podstawowym obowiązkiem wynajmującego po zawarciu umowy najmu jest wydanie przedmiotu najmu, tj. przekazanie najemcy faktycznego władztwa nad najętą rzeczą. Na podstawie art. 662 §1 Kodeksu cywilnego wynajmujący jest zobowiązany do wydania najemcy rzeczy w stanie przydatnym do umówionego

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie - poradnik

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie - poradnik

termiczne. Najczęściej jest to łączenie sufitu bądź podłogi ze ścianą bądź miejsce pod parapetem. Protokół zdawczo-odbiorczy Obok umowy jest to najważniejszy dokument w czasie podpisywania umowy. Nie wolno go lekceważyć, ponieważ to on określa wiele warunków, które mogą "iskrzyć" na linii najemcy

Meldunek a nieuczciwy najemca

Meldunek a nieuczciwy najemca

wtedy gdy przestał nam płacić i wypowiedzieliśmy mu umowę najmu. Dla urzędu taki fakt nie ma znaczenia, o ile człowiek ten nadal żyje w mieszkaniu. Jedyną szansą automatycznego wymeldowania jest umowa najmu na czas określony. Po okresie jej obowiązywania, meldunek - przyznany na czas określony - wygasa

Poradnik wynajmującego (studenta)

należy eksmitować lokatora, jeżeli nie dotrzyma on warunków umowy i zostanie ona rozwiązana, zaś lokator nie opuści mieszkania dobrowolnie. Możliwe jest też zawarcie umowy najmu w formie cywilno-prawnej na czas określony, w takim przypadku wraz z jej wygaśnięciem kończy się tytuł prawny najemcy do

Wynajem mieszkania czy pokoju - co bardziej opłacalne

Wynajem mieszkania czy pokoju - co bardziej opłacalne

administracyjnego dzieli się w takiej sytuacji po równo między wszystkich. Umowa najmu pokoju, z racji tego, że grupą najbardziej zainteresowaną taką formą będą studenci, powinna być oczywiście podpisana na okres roku. Dobrze jest, by kończyła się np. we wrześniu, kiedy studenci szukają stancji, wtedy łatwiej

Umowa użyczenia nieruchomości

mieszkaniowe) 3. określić na jaki okres umowa jest zawierana (oznaczony lub nieoznaczony) 4. ustalić dodatkowe koszty związane z nieruchomością i sposób ich rozliczeń w czasie trwania umowy (np. koszty eksploatacyjne nieruchomości). W sprawach nieuregulowanych w umowie najmu zastosowanie mają przepisy Kodeksu

Warunki wykupu mieszkania komunalnego

Warunki wykupu mieszkania komunalnego

. Samorządy chętniej przyznają lokale mieszkańcom swoich gmin. Jeśli spełniamy powyższe kryteria pozostaje nam czekać w długiej kolejce. Z reguły zapotrzebowanie na mieszkania komunalne znacznie przekracza ich podaż. Kiedy już je uzyskamy, podpisujemy umowę najmu na czas nieokreślony. W takiej sytuacji

Protokół zdawczo-zbiorczy - co to jest i dlaczego warto go spisać

, że będzie się on w czasie trwania umowy zużywał i ten fakt powinien być uwzględniany w czynszu. Z drugiej zaś strony, stan tego majątku decyduje o jakości życia najemcy. Obie strony umowy najmu są w tej sytuacji zainteresowane dokładnym przygotowaniem protokółu zdawczo-odbiorczego. Dokument ten

Umowa najmu lokalu mieszkalnego - podstawowe elementy

Umowa najmu lokalu mieszkalnego - podstawowe elementy

użytkowych uregulowana jest w kodeksie cywilnym. 9. Określenie czasu na jaki została zawarta umowa najmu Umowa najmu może zostać zawarta na czas określony (kończy się z upływem okresu zawartego w umowie) jak i nieokreślony (kończy się z upływem okresu wypowiedzenia). 10. Wpłacone kaucje Zawarcie umowy

Jakie klauzule w umowie najmu są niedozwolone?

Istotą umowy najmu jest zobowiązanie wynajmującego do oddania najemcy rzeczy do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony oraz zobowiązanie najemcy do zapłaty wynajmującemu umówionego czynszu . Zgodnie z art. 3853 Kodeksu cywilnego niedozwolonymi postanowieniami umowy najmu (także każdej

Jakie klauzule w umowie najmu są niedozwolone?

Istotą umowy najmu jest zobowiązanie wynajmującego do oddania najemcy rzeczy do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony oraz zobowiązanie najemcy do zapłaty wynajmującemu umówionego czynszu . Zgodnie z art. 3853 Kodeksu cywilnego niedozwolonymi postanowieniami umowy najmu (także każdej

O czym warto pamiętać, zawierając umowę najmu okazjonalnego?

O czym warto pamiętać, zawierając umowę najmu okazjonalnego?

ze znowelizowaną ustawą umowa najmu okazjonalnego winna być, pod rygorem nieważności, zawarta na piśmie, na czas oznaczony nieprzekraczający 10 lat. Wynajmujący lokal nie może prowadzić działalności gospodarczej w zakresie najmu nieruchomości. Zasadniczym warunkiem wyłączenia szczególnej ochrony

Inwestycja w mieszkanie na wynajem lepsza niż w lokaty

tego czy znajduje się na dziesiątym piętrze w bloku z wielkiej płyty, w nowo wybudowanym budynku, czy też w przedwojennej kamienicy. Czas umów Sukcesem dla właściciela mieszkania byłoby podpisanie umowy wynajmu na kilka lat, jednak w obecnym czasie jest to trudne z uwagi na brak stabilności na rynku

Czy najem okazjonalny może być okazją?

problemem jest zabezpieczenie własnych interesów wobec niesolidnego najemcy. Określenie warunków umowy najmu należy do kompetencji stron. W ramach osiągniętego kompromisu, ustalają one czas trwania umowy, termin wydania mieszkania i elementy jego wyposażenia, wysokość czynszu, tryb i zasady płatności

Czy umowa najmu z datą pewną jest pewna, nawet wówczas gdy przedmiot najmu zostanie sprzedany?

Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. Niezachowanie tego wymogu powoduje, że umowę poczytuje się za zawartą na czas nieokreślony. Warto również pamiętać, że najem zawarty na czas dłuższy niż lat dziesięć, po upływie tego okresu poczytuje

Najem okazjonalny - nadzieja dla wynajmujących

wyprowadzony na ulicę. Żeby jednak umowa najmu okazjonalnego doszła do skutku muszą być spełnione następujące warunki: 1. umowa musi być zawarta w formie pisemnej, 2. umowa musi być zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 10 lat, 3. do umowy należy dołączyć oświadczenie najemcy o poddaniu się

Umowa dzierżawy nieruchomości

nieruchomości przez Dzierżawcę (np. nieruchomość ma zostać przeznaczona na parking) 3. określić na jaki okres umowa jest zawierana (oznaczony lub nieoznaczony). Maksymalny okres na jaki można zawrzeć umowę na czas oznaczony to 30 lat (powyżej tego okresu umowa traktowana jest jako zawarta na czas nieoznaczony

Wynajmuj z głową

formie cywilnoprawnej na czas określony, w takim przypadku wraz z jej wygaśnięciem kończy się tytuł prawny najemcy do dysponowania lokalem. Oczywiście zawsze z woli obu stron takie umowy można przedłużać za pomocą aneksu. Umowa o najem okazjonalny niewątpliwie jest najkorzystniejsza dla właściciela

Krótkoterminowy wynajem mieszkania

szybciej się zużywał. Ponadto musimy zadbać o promocję nieruchomości - a więc ogłosić się na stronach turystycznych, być może założyć własną stronę mieszkania czy też profil na FB. Od strony formalnej taki wynajem wygląda w ten sposób, że podpisujemy umowę na czas określony, konkretną liczbę dni. Do umowy

Mieszkanie umeblowane łatwiej wynajmiesz

rzeczy nie oznacza, że przygotowując mieszkanie na wynajem, mamy od razu gruntownie je wyposażyć. Należy w pierwszym rzędzie określić na jaki czynsz i czas trwania umowy liczymy, jakiego klienta szukamy i jak długo możemy na najemcę poczekać. Jeśli chcemy wynająć mieszkanie możliwie szybko, powinniśmy

Wynajem z pośrednikiem - jak to wygląda?

sprawdza dokładnie dokumenty związane z prawem własności do lokalu, tak aby nie było problemów po zawarciu umowy najmu np. tj.: lokal jest spadkowy, a na wynajem nie ma zgody wszystkich spadkobierców. Pośrednik powinien obejrzeć zgłoszony lokal i sprawdzić fachowo stan techniczny oraz czy wyposażenie jest

Deweloper wyrzuca muzeum z Emilii. Czy to zemsta?

"Gazecie") nowe władze Mebli Emilia wzięły pod lupę umowę najmu pawilonu. Kilka dni temu zarzuciły władzom muzeum, że nie wywiązują się z obowiązków, bo nie zdemontowały w określonym czasie świetlówek i elementów dekoracyjnych sufitu. Muzeum odpowiedziało ekspertyzami, z których wynikało, że

Czego unikać w mieszkaniach na wynajem

też zastosować wariant inny -  wykończyć i wyposażyć mieszkanie wg konkretnych życzeń klienta, obwarowując to jednak odpowiednio wysokim czynszem i umową podpisaną na wystarczająco długi okres. Musimy pamiętać, że czas oczekiwania na najemcę w takiej sytuacji będzie o wiele dłuższy. Najszybciej

Zmiany w czynszówkach. Będą zabierać mieszkania?

zasady zawierania umowy najmu. Urzędnicy wychodzą z założenia, że komunalna czynszówka powinna być miejscem dla rodzin, które znalazły się w tarapatach finansowych (choroba, utrata pracy). Gdy po jakimś czasie wyjdą na prostą (osiągną dochody umożliwiające zakup bądź najem wolnorynkowy), powinny zwolnić

Co rozliczysz w kosztach prywatnego najmu?

Odsetki od kredytu Nabycie nieruchomości trudno w dzisiejszych czasach sfinansować gotówką. Jej zakup zazwyczaj finansowany jest kredytem bankowym, którego zaciągnięcie wiąże się z koniecznością ponoszenia wydatków na opłacanie odsetek. Czy odsetkami tymi można obciążać koszty najmu? Aby

Jak rozwiązać kwestię płatności przy wynajmie

Z jakiego rodzaju płatnościami będziesz miał do czynienia? 1. Czynsz najmu Jedyny niezmienny element opłat, jaki ponosi najemca, przynajmniej w tych przypadkach, gdy umowa jest podpisana na czas określony. Nie powinno się zaskakiwać najemcy niespodziewaną podwyżką, ponieważ on lub ona także ma

Jak rozwiązać kwestię płatności przy wynajmie

Z jakiego rodzaju płatnościami będziesz miał do czynienia? 1. Czynsz najmu Jedyny niezmienny element opłat, jaki ponosi najemca, przynajmniej w tych przypadkach, gdy umowa jest podpisana na czas określony. Nie powinno się zaskakiwać najemcy niespodziewaną podwyżką, ponieważ on lub ona także ma

Wybór najemców

najmu należy zwrócić mieszkanie w stanie niepogorszonym. Taka informacja może zniechęcić osoby liczące na niefrasobliwość właściciela. Zainteresowany dłuższym wynajmem Tutaj jakąś metodą jest ustalenie kary umownej za przedterminowe zerwanie umowy, kiedy umowa podpisana jest na czas określony. Ktoś, kto

Wybór najemców

najmu należy zwrócić mieszkanie w stanie niepogorszonym. Taka informacja może zniechęcić osoby liczące na niefrasobliwość właściciela. Zainteresowany dłuższym wynajmem Tutaj jakąś metodą jest ustalenie kary umownej za przedterminowe zerwanie umowy, kiedy umowa podpisana jest na czas określony. Ktoś, kto

Wykup mieszkanie zakładowe na własność

wtedy w ciągu trzech miesięcy musimy złożyć oświadczenie o chęci wykupu. Możemy też sami złożyć wniosek i poczekać 30 dni na odpowiedź. Do wniosku dołączamy: decyzję administracyjną o przydziale lokalu lub umowę najmu zawartą na czas nieokreślony, może to być też umowa najmu na czas określony związana

Co to jest zasiedzenie nieruchomości

ją od właściciela na podstawie umowy notarialnej i zapłacił określoną cenę. Jeżeli jednak po pewnym czasie okaże się, że umowa jest z jakichś względów nieważna, to prawo własności nie przysługuje nowemu posiadaczowi. Jest on wówczas posiadaczem samoistnym w dobrej wierze, pod warunkiem, że użytkując

Polskie prawo teoretycznie zakazuje wykonywania eksmisji "na bruk"

socjalny również te osoby, które lokal zajmują na podstawie umowy najmu okazjonalnego (a zawarcie umowy zostało zgłoszone Naczelnikowi Urzędu Skarbowego) oraz te osoby, które zostały zobowiązane do opróżnienia tymczasowego lokalu. Postępowań eksmisyjnych nie przeprowadza się w terminie od 1 listopada do 31

Mieszkanie dla studenta w 6 krokach

adresów lokali w zamian za opłatę pobieraną z góry. Według PFRN z reguły takie adresy są nieaktualne, a więc bezużyteczne dla studenta poszukującego mieszkania na wynajem. Krok czwarty: porównaj ceny z innymi ofertami, oblicz dokładną wysokość opłat Podpisując umowę najmu zobowiązujemy się do

Szukamy w internecie mieszkania do wynajęcia

skonsultować z kimś umowę najmu i - przede wszystkim - warto zadbać o to, aby mieć zabezpieczenie w postaci takiego dokumentu. Pozwoli to w przyszłości uniknąć nieporozumień związanych z okresem wypowiedzenia, ewentualnymi naprawami czy też chociażby płatnościami. Kolejnymi graczami na rynku najmu

Lokatorzy mniej chronieni

podatek wzrastał do 20 proc.). Natomiast od jutra zmienią się przepisy o tzw. najmie okazjonalnym. Mogą z nich skorzystać wyłącznie właściciele (osoby fizyczne), którzy nie wynajmują mieszkań w ramach działalności gospodarczej. Nowe przepisy obejmują jednak wyłącznie nowo zawierane umowy na czas oznaczony

Pod jednym dachem z wynajmującym

telefoniczne umawianie się na odwiedziny, nieprzychodzenie bez zapowiedzi czy pod czyjąś nieobecność. Od początku uprzejmie, acz stanowczo reagujmy, jeżeli widzimy, że coś może w przyszłości nie układać się właściwie. Przyda się też znajomość umowy najmu - wynajmujący, zapraszając nas do zamieszkania u niego

Bezpieczny wynajem okiem właściciela

gdzieś zameldowany i tam nie mieszka, może dostać mandat i odwrotnie, mieszkając bez meldunku, też można dostać mandat. Jest to jednak prawo martwe, które czeka na zmiany. Warto dodać, że osoba mająca umowę najmu może zameldować się na pobyt czasowy bez zgody właściciela. Przy umowie na czas nieokreślony

Jak bezpiecznie nająć mieszkanie?

określonej kwoty, nie znaczy, że nie można z nim negocjować. Co może go skłonić do ustępstwa? Po pierwsze, długość umowy najmu. Lepiej mieć lokatora na dłużej, choć płacącego mniej, niż takiego, który pomieszka trzy miesiące i przeprowadzi się do tańszego mieszkania. Po drugie, liczba osób, która zamieszka w

Gdy rzeczy coraz więcej, a miejsca coraz mniej

nie musimy wynajmować magazynu na wiele lat. Okres najmu zaczyna się od 7 dni, tak jest na przykład w RóżaRent, choć standardem są umowy miesięczne. Górnego limitu nie ma, ponieważ są dostępne umowy na czas nieokreślony. Z magazynu korzystamy kiedy mamy na to ochotę. Większość  takich miejsc w

8 najważniejszych zmian na rynku nieruchomości w 2015

programu jest budowa prawie 20 tys mieszkań w Polsce przeznaczonych na komercyjny wynajem. Dotychczas takie inicjatywy nie cieszyły się zainteresowaniem wśród inwestorów, ponieważ ustawa o ochronie praw lokatorów faworyzuje nieuczciwych najemców. BGK poszło na sposób i zastosowało formułę najmu

Jak wynająć mieszkanie bezpiecznie i tanio

. Po zakończeniu roku należy je przekazać fiskusowi (na formularzu PIT-28) do końca stycznia następnego roku. Także tu nie ma konieczności prowadzenia ewidencji przychodów. Pod warunkiem wszakże, iż wynikają one z pisemnych umów najmu. Uwaga! Zniesienie progu przychodów, powyżej którego stawka podatku

Jak wynająć mieszkanie

zamieszkał, zajmuje więcej czasu. Czeka cię dużo dzwonienia, jeżdżenia i oglądania. Będziesz musiał też sam sporządzić umowę najmu Nie możesz też liczyć na fachowe porady pośrednika co do ceny, formalności czy przepisów. 1. Polskie prawo rozróżnia dwa rodzaje umów najmu: standardowy (regulowany przez

Inwestuj w wynajem apartamentów

finansów i praw korzystania z nieruchomości. - We wrocławskim Aparthotelu Invite postawiono na jednolitą formę zaproponowanych warunków sprzedaży i najmu - podkreśla Witold Sadowski, deweloper z firmy Deka Inwestycje. - Nabywca, udostępniając swój apartament, otrzymuje z góry określony przychód, nie

Czy nadejdą zmiany w czynszówkach? Rząd przygotowuje zmiany w ustawie

rozwiązanie prawdopodobnie zadziała z pewnym opóźnieniem, bo nie obejmie już zawartych umów najmu. Oznacza to, że po śmierci obecnych najemców ich dzieci czy wnuki będą mogły przejąć mieszkania na dotychczasowych zasadach. Z tą różnicą, że będą to nowe umowy, zawierane na ściśle określony czas. I jeszcze

Właścicielu, pamiętaj, że...

lokatorami zaczęli dogadywać się bez podpisywania umów i oczywiście nie płacąc podatków. Dobra wiadomość - parlament znowelizował te przepisy. UWAGA! Od 15 lipca 2003 roku umowa najmu może być znowu zawierana na czas określony. Właściciele mieszkań mogą je wynajmować, na ile chcą. Wyjątek stanowią lokale

Wykup mieszkania komunalnego z bonifikatą

pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje temu, kto jest najemcą, pod warunkiem iż umowa najmu zawarta została na czas nieoznaczony. Procedura przygotowania mieszkania do sprzedaży (m.in. wycena mieszkania) i sama transakcja sprzedaży może trwać, w zależności od gminy, od kilku do kilkunastu miesięcy. Zgodnie z

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie

). Raz na pół roku raport wydawany jest bezpłatnie. Zarejestruj umowę w urzędzie skarbowym Jeśli już znajdziesz kontrahenta, który ma nienaganną reputację, zawrzyj z nim umowę najmu, a następnie zarejestruj ją w urzędzie skarbowym. Nie ma sensu narażać się fiskusowi w sytuacji, gdy podatek zryczałtowany

Kupić mieszkanie, czy je nająć?

Mimo to dla rządu sprawa wydaje się być prosta - własne mieszkanie jest lepsze od najmu. Świadczą o tym zachęty do ich kupowania, np. ostatnio w formie dopłat do kredytu w ramach programu "Rodzina na swoim". Ma on obowiązywać do końca tego roku. W przyszłym ma pojawić się jednak nowy

Na co musi uważać właściciel mieszkania?

. Właściciele mieszkań ze swoimi lokatorami zaczęli dogadywać się "na gębę", nie podpisując umów i oczywiście nie płacąc podatków. Dobra wiadomość - parlament znowelizował te przepisy. UWAGA! Od 15 lipca 2003 roku umowa najmu może być z powrotem zawierana na czas określony. Właściciele mieszkań mogą

Jak rozliczyć się z fiskusem, gdy wynajmujesz mieszkanie

wynajmu takiego mieszkania jest odpowiednio wyższy niż mieszkania w bloku pamiętającym czasy PRL - prognozują analitycy. W jakim stopniu badania Expandera i Szybko.pl oddają rzeczywistą sytuację na rynku - tego nie wie nikt. Pośrednicy oceniają, że większość rynku najmu nadal tkwi w szarej strefie. Trend

Właściciel czy najemca - kto odpowiada za naruszenie porządku publicznego?

najemcy innych lokali mogą w oparciu o nie reagować na zakłócanie przez sąsiadów spokoju i spoczynku nocnego. Czytaj także: Czy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas określony, w przypadku gdy najemca zalega z zapłatą czynszu? Stosownie do art. 13 ustawy o ochronie

Prawie jak cyrograf - jak sporządzić dobrą umowę

), określona kwota (w umowie pożyczki), czy samochód (w umowie kupna-sprzedaży samochodu); czas, na jaki strony zawarły umowę, lub też terminy wynikające z zapisów umowy; w umowie kupna-sprzedaży samochodu będzie to termin uiszczenia należności i wydania samochodu, w umowie pożyczki - termin zwrotu pieniędzy

Wynająć w Berlinie, zamieszkać w Hamburgu

niż raz na trzy lata. Nowa cena nie może przekraczać maksymalnej kwoty czynszu za 1 m2 określonej przez władze miasta. Zdarza się też, że skala podwyżki uzależniona jest od specjalnego wskaźnika opracowywanego przez władze. Jego wysokość zależy min. od inflacji lub czynszów w sąsiednich mieszkaniach

Wynająć w Berlinie, zamieszkać w Hamburgu

niż raz na trzy lata. Nowa cena nie może przekraczać maksymalnej kwoty czynszu za 1 m2 określonej przez władze miasta. Zdarza się też, że skala podwyżki uzależniona jest od specjalnego wskaźnika opracowywanego przez władze. Jego wysokość zależy min. od inflacji lub czynszów w sąsiednich mieszkaniach

Galeria Mosty w maju, ale bez kina

Płocku (według planów miało być osiem sal na 1,2 tys. widzów). "Zgodnie z porozumieniem strony zgodnie postanowiły, że nie są już zainteresowane współpracą i najmem określonym w umowie najmu dla kina w Galerii Mosty w Płocku" - czytamy w oświadczeniu. - "Umowa najmu zostanie bezwarunkowo

Ile zapłacimy z tytułu sporządzenia aktu notarialnego

czynności notarialnej będzie wartość świadczeń powtarzających się (czynszów) za czas, na jaki umowę zawarto, a przy umowach na czas nieokreślony - wartość takich świadczeń za okres 10 lat. Taksy maksymalne - obniżone Dla szeregu czynności notarialnych dotyczących nieruchomości maksymalna taksa notarialna

Mieszkanie dla studenta

za wskazanie adresów. Uczciwy pośrednik wyróżnia się tym, że nie bierze pieniędzy przed wykonaną pracę. Jeśli decydujesz się na współpracę z pośrednikiem, podpisujesz z nim umowę pośrednictwa najmu. Upoważniasz go w ten sposób do poszukiwania dla ciebie mieszkania. Agent oferuje ci kilka lokali

Deweloperzy na wynajem

W ramach pakietu rozwiązań antykryzysowych specjaliści z tego resortu rozważają pozbawienie ochrony przed eksmisją (w razie niepłacenia czynszu) lokatorów, którzy zawieraliby umowy najmu na czas określony w nowo budowanych czynszówkach. Pod uwagę brane są również ulgi podatkowe. Ci, którzy płacą

Timesharing coraz popularniejszy

, czyli jako konsument. Umowy te najczęściej dotyczą nieruchomości, z których konsument korzysta w określonym czasie, w celu turystycznym, jak np. użytkowanie apartamentu podczas wakacji. Prawo do okresowego korzystania może być ustanowione na czas nie krótszy niż trzy lata i wygasa najpóźniej z upływem

Wykup tanio mieszkanie komunalne

potrzebują, i umożliwią lepsze dopasowanie zasobu mieszkaniowego do potrzeb lokalnej społeczności - przekonują ministerialni urzędnicy. Inna zmiana to zawieranie umów na czas określony, nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż pięć lat. Przedłużenie umowy też będzie związane z kryterium dochodowym. Będzie

Ile zapłacimy z tytułu sporządzenia aktu notarialnego

czynności notarialnej będzie wartość świadczeń powtarzających się (czynszów) za czas, na jaki umowę zawarto, a przy umowach na czas nieokreślony - wartość takich świadczeń za okres 10 lat. Taksy maksymalne - obniżone Dla szeregu czynności notarialnych dotyczących nieruchomości maksymalna taksa notarialna

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Pierwsza opłata podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Istnieje również możliwość rozłożenia opłaty na oprocentowane raty na czas nie dłuższy niż 10 lat, jeżeli oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste następuje

Mieszkania do wynajęcia - poradnik studencki

pracę. Czy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas określony, w przypadku gdy najemca zalega z zapłatą czynszu?

Czy istnieje obowiązek zameldowania najemcy?

legalności zamieszkania i pobytu lecz dokonuje wyłącznie rejestracji stanu faktycznego, czyli gromadzi określone ustawą dane. Czytaj także: Umowa najmu lokalu mieszkalnego - podstawowe elementy Z przepisów wynika zatem, że to najemca sam dopełnia obowiązku meldunkowego, a właściciel mieszkania jest tylko

Jak wynająć i nie stracić?

może próbować znaleźć bardziej zamożnego klienta niż osoby, które poleca agencja. Ale to rozwiązanie ma też i wadę. Szukanie na własną rękę mieszkania czy chętnego, który by w nim zamieszkał, zajmuje więcej czasu. Jak podpisać umowę z agencją? Musisz wybrać, czy będzie dla ciebie pracował jeden

Kup sobie kawałek hotelu

zawarcie umowy najmu z operatorem hotelowym - informuje Kamila Górecka-Kirwiel z firmy Condohotels Group zarządzającej ostródzka inwestycją. - W przypadku ostatnio sprzedawanej przez nas inwestycji umowa najmu była zawierana na okres 10 lat - dodaje. W Polsce tego rodzaju system dopiero raczkuje. Kilku

Wynajem mieszkania a obowiązek meldunkowy

, każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu stałego pobytu. Jednocześnie w tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce stałego pobytu. W rozumieniu przyjętym przez tę ustawę pobytem stałym jest

Wynajem mieszkania a obowiązek meldunkowy

, każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu stałego pobytu. Jednocześnie w tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce stałego pobytu. W rozumieniu przyjętym przez tę ustawę pobytem stałym jest

Dlaczego warto zatrudnić home stagera?

spojrzeć i wprowadzić zmiany, które podwyższą jego wartość na rynku. Wydaje się proste, więc czemu nie zrobisz tego sam? Można by odnieść wrażenie, że samodzielne wprowadzenie drobnych zmian zaowocuje szybką sprzedażą lub podpisaniem przez nas umowy najmu. Jednak home staging to znacznie więcej niż

Transakcja sprzedaży mieszkania przy ul. Kossaka

Opis Nieruchomości Gdańsk - Wrzeszcz; ul. Kossaka; m-3; 41 m2 Komentarz Agenta Klientka, która zgłosiła na sprzedaż w/w nieruchomość odziedziczyła ją w spadku. Chciała ją zachować, ale pomimo, że babcia w testamencie tylko ją określiła jako spadkobierczynię, jej ciocia, która nigdy nie interesowała

Pierwsze mieszkanie - kupić, a może nająć?

oraz komorne, z kolei w przypadku najmu - opłata wnoszona na rzecz właściciela. Analitycy pominęli opłaty licznikowe, gdyż te są zarówno przy zakupie, jak i przy najmie. Do określenia poziomu czynszów przyjęli średnie stawki dla poszczególnych miast. Z kolei kupione miałyby być 50-metrowe mieszkania po

Wynajmuj z głową

. Można odwiedzić osiedlowy sklep lub popytać sąsiadów, czy w okolicy nie dochodzi do rozbojów i awantur. Po podpisaniu umowy i ustaleniu wszystkich warunków najmu można rozpocząć beztroskie życie studenta. Oby z rozsądkiem - kaucja, którą wpłacamy przy podpisywaniu umowy, łatwo może przepaść już w czasie

Czy Polacy przekonają się do odwróconej hipoteki?

Koncepcja ta - jak sama nazwa wskazuje, oparta na zasadzie odwrotnej do kredytu hipotecznego - skierowana jest właśnie do osób starszych. W ramach umowy odwróconej hipoteki instytucja finansowa zobowiązuje się do wypłacenia określonej kwoty na rzecz drugiej strony, która w zamian zrzeka się praw do

Lokum dla żaka, czyli drogie studiowanie

cię wyrzucić na bruk w środku zimy. Co powinna zawierać umowa najmu? Przede wszystkim dokładny opis mieszkania: adres, powierzchnię, liczbę pokoi, wyposażenie. Dobrze, żeby była w niej określona wysokość czynszu - w ten sposób zabezpieczasz się przed nieuzasadnionymi podwyżkami. W dniu odbioru kluczy

Mieszkania na własność czy na wynajem?

podpisania umowy najmu). Lokatorów nie będą chroniły przepisy zakazujące eksmisji na bruk. Jednak nie stracą oni swoich pieniędzy, bo wpłaty powiększą udział w inwestycji (tzw. wkład partycypacyjny), który będzie waloryzowany. Udział będzie też można sprzedać innej osobie. Ustawa określi m.in. normy

Kilka sposobów zarabiania na nieruchomościach

najmu, możemy liczyć na wzrost rynkowej wartości nieruchomości i cieszyć się z zysków z jej sprzedaży. Często lokalne rynki nieruchomości znajdują się w bardzo dynamicznych trendach wzrostowych, co pozwala na uzyskanie znaczących zysków w bardzo krótkim czasie. Przekonali się o tym np. mieszkańcy

Wykup się od zakładu pracy

pracowniku. Uwaga! Nie wszyscy lokatorzy budynków zakładowych mogą skorzystać z dobrodziejstw tej ustawy. Jest ona wyraźnie adresowana m.in. do tych pracowników przedsiębiorstw lub byłych pracowników (w tym emerytów i rencistów), którzy zajmują mieszkania na podstawie umowy najmu na czas nieoznaczony lub

Dom po rozwodzie - podział majątku

każdego z małżonków (czyli z umów-zleceń, umów o dzieło, z prowadzonej dodatkowo działalności gospodarczej), - dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków (czyli np. zarówno dochody z dzierżawy działki kupionej za wspólne środki po ślubie, jak i czynsze z najmu

Biuro dla małej firmy

jako gwarancja umowy najmu. Parking Istotnym czynnikiem jest współczynnik miejsc parkingowych, który determinuje liczbę miejsc przypisanych dla najemcy. Na Służewcu jest to zazwyczaj jedno miejsce na 30 m kw. wynajętej powierzchni biurowej, co w praktyce oznacza trzy miejsca na 100 wynajętych metrów

Rząd chce uwolnić najem

celowi ma też służyć prawo do zawierania umów najmu na czas określony. Proponowana przez rząd reforma ma ponadto umożliwić wykup mieszkań blisko 80 tys. lokatorów TBS-ów i spółdzielni, które sięgały po kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub BGK. Obecna ustawa o niektórych formach popierania

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

najmu lokalu użytkowego zawartą na czas określony, w przypadku gdy najemca zalega z zapłatą czynszu?

Jak wykupić mieszkanie zakładowe, czyli własne M od pracodawcy

niż 6,5 proc. (wysokość oprocentowania się zmienia - jest zależna od wysokości stopy referencyjnej NBP powiększonej o 2 pkt proc.). UWAGA! Jeśli ktoś nie pracował w Lasach, ale na podstawie umowy najmu na czas nieokreślony wynajmuje tam mieszkanie zakładowe od co najmniej trzech lat, to przy wykupie

Rządowy program "Mieszkanie dla młodych". Wielka ulga dla niewielu

lokale zostaną objęte zasadami najmu okazjonalnego. Firmie łatwo będzie się pozbyć lokatora, gdyby nie płacił czynszu. Najemca musi złożyć oświadczenie (poświadczone notarialnie), że jeśli nie wywiąże się z warunków umowy, wyprowadzi się na żądanie właściciela. Uwaga! Przyjęty wczoraj projekt ustawy

Mieszkanie wreszcie własne

budynek, w którym znajduje się mieszkanie, lub jeśli stawkę czynszu wylicytowałeś na przetargu. Takie przetargi to dla gminy czysty zysk. Czasem miasta nie chcą też sprzedawać lokali w ścisłym centrum. Formalności. Mogą potrwać parę miesięcy. Najpierw trzeba złożyć wniosek. Zwykle są to gotowe formularze

Mieszkaniowy dylemat: z pośrednikiem czy bez?

nieruchomości w określone dni. W tym czasie sprzedających tam nie ma, bo ich obecność krępuje kupujących. Mogą oni zajrzeć w każdy kąt, mogą zadać pośrednikowi każde pytanie. Ja z usług pośrednika korzystałam, kiedy najmowałam dom. Właściciela nie widziałam na oczy ani razu. Nawet jeśli były kłopoty z

Mieszkaniowy dylemat: z pośrednikiem czy bez?

nieruchomości w określone dni. W tym czasie sprzedających tam nie ma, bo ich obecność krępuje kupujących. Mogą oni zajrzeć w każdy kąt, mogą zadać pośrednikowi każde pytanie. Ja z usług pośrednika korzystałam, kiedy najmowałam dom. Właściciela nie widziałam na oczy ani razu. Nawet jeśli były kłopoty z

Jak wykupić mieszkanie zakładowe

zajmuje mieszkanie będące w ich gestii na podstawie umowy na czas nieoznaczony, także uzyska bonifikatę - 3 proc. za każdy rok najmu. Warunek? Musi zajmować lokal od co najmniej trzech lat. W takim wypadku łączna bonifikata nie może jednak przekroczyć 45 proc. UWAGA! Spłata należności może zostać

Jak wykupić mieszkanie od zakładu pracy

proc. Bonifikata dla emerytów i rencistów wynosi 95 proc. UWAGA! ** Mieszkania mogą też wykupić osoby, które nie pracowały w Lasach Państwowych, ale wynajmują przeznaczony do sprzedaży lokal co najmniej od trzech lat. Umowa najmu musi być zawarta na czas nieokreślony. Im też przysługuje bonifikata: za

Mieszkanie dla rodziny

(lub wdowcami) po zmarłym pracowniku. Nie wszyscy lokatorzy budynków zakładowych mogą skorzystać z dobrodziejstw tej ustawy. Jest ona adresowana m.in. do tych pracowników przedsiębiorstw lub byłych pracowników (w tym emerytów i rencistów), którzy zajmują mieszkania na podstawie umowy najmu na czas