umowa przeniesienia własności

Dorota Ryterska, prawnik w Ekspertax.pl

Przeniesienie własności nieruchomości w drodze umowy o dożywocie

Przeniesienie własności nieruchomości w drodze umowy o dożywocie

Przeniesienie własności nieruchomości w drodze umowy o dożywocie przed upływem pięcioletniego okresu powoduje, w opinii resortu finansów, powstanie przychodu z odpłatnego zbycia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Umowa przedwstępna - porady

Podczas zakupu nieruchomości nie ma narzuconej konieczności podpisywania umowy przedwstępnej. Natomiast, jest to inwestycja zbyt ważna by lekceważyć ten etap starania się o własne mieszkanie. Umowa przedwstępna to mechanizm bezpieczeństwa dla kupującego i sprzedającego. Na jakie elementy umowy zwrócić uwagę podczas jej podpisywania?

Umowa przedwstępna zamiany nieruchomości

Umowa przedwstępna zamiany nieruchomości to umowa, w której strony zobowiązują się do zawarcia określonej umowy zamiany w przyszłości.

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa sprzedaży nieruchomości polega na tym, że Sprzedający zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność nieruchomości i wydać mu ją, a Kupujący zobowiązuje się nieruchomość odebrać i zapłacić Sprzedawcy określoną cenę. Przeniesienie własności nieruchomości w drodze sprzedaży wymaga zachowania

Wykup to wykup, zapłacić trzeba

jego remont, czyli zwykle kilka tysięcy złotych. Okazało się jednak, że Trybunał popełnił błąd, bo utrzymał inny przepis (art. 48 ust. 1), który uzależnia przeniesienie własności na lokatora od spłacenia przez niego zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu (czyli czynszu oraz opłat m.in

Co to jest zasiedzenie nieruchomości

Co to jest zasiedzenie nieruchomości

posiadacz samoistny? To ktoś, kto korzysta z danej rzeczy samodzielnie, niezależnie od prawnego właściciela i nie jest związany z właścicielem żadną ważną umową pisemną czy ustną. Użytkuje nieruchomość tak, jakby była jego własnością, dba o nią, zabezpiecza przed obcymi i przed niszczeniem, remontuje

Umowa najmu a obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości

Umowa najmu a obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości

. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz.U. 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.). Przepisy ustaw podatkowych są bezwzględnie obowiązujące, zatem podmiot obowiązany do uiszczenia podatku nie może go przenieść wedle swojej woli na inną osobę na mocy postanowień umowy cywilnoprawnej. Umowa najmu

Ustawa deweloperska - co zyska nabywca mieszkania

Ustawa deweloperska - co zyska nabywca mieszkania

jego części, jeszcze przed ukończeniem budowy, a co za tym idzie - przed przeniesieniem własności zamówionego lokalu. Wówczas jedynym sposobem na zapewnienie ochrony było zawarcie umowy z deweloperem w formie aktu notarialnego. Zachowanie tej formy skutkowało powstaniem roszczenia nabywcy o

Założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i nazwane zostanie spółdzielczym prawem do lokalu. Będzie je można przekształcić w odrębną własność. W tym celu zainteresowany musi m.in. dokonać spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową. Umowa przeniesienia własności

Kasy oszczędnościowo-budowlane? Jest już projekt

Kasy oszczędnościowo-budowlane? Jest już projekt

przez członka spółdzielni mieszkaniowej wpłat przeznaczonych na przeniesienie przez spółdzielnie mieszkaniową na rzecz członka prawa własności lokalu mieszkalnego. Osoby, które zdecydują się na oszczędzanie pieniędzy na swoje cele mieszkaniowe, zgodnie z projektem ustawy o kasach oszczędnościowo

Przyjęto nowelizację ustawy "O pomocy Państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych"

Przyjęto nowelizację ustawy "O pomocy Państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych"

ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania, spłaci całość lub część kredytu - w wysokości większej niż przyznane mu wsparcie -  będzie musiał zwrócić część dofinansowania wkładu własnego. Taka spłata sugeruje, że wsparcie trafiło do osoby, która go nie potrzebowała. Nowe rozwiązanie ma

Co piąty deweloper nie dotrzymuje terminów

deweloperskich wynika, że nabywca może odstąpić od podpisania umowy z deweloperem, gdy ten opóźni się o cztery miesiące. Jeśli deweloper nie przeniesie prawa własności do lokalu w terminie określonym w umowie z nabywcą, ten zgodnie z ustawą wyznacza deweloperowi nowy termin 120 dni. Jeśli w tym czasie nie

Kiedy można się starać o wypłatę premii gwarancyjnej

użytkowania wybudowanego własnego domu jednorodzinnego przy uzyskaniu własności domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w związku z wykonaniem umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu jednorodzinnego lub budynku

Ile zapłacimy z tytułu sporządzenia aktu notarialnego

zobowiązującą do zawarcia, w określonym terminie, umowy przeniesienia własności nieruchomości, - umowę przenoszącą własność nieruchomości zawieraną w wykonaniu wcześniej zawartej umowy zobowiązujacej, - umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu zawieraną w wykonaniu tzw. umowy deweloperskiej, zobowiązujacej

Komu należy się premia gwarancyjna?

jego (czyli właściciela książeczki mieszkaniowej) gruncie lub zbudowanego na mocy umowy z właścicielem gruntu (np. deweloperem, spółdzielnią czy osobą prywatną); uzyskał odrębną własność lokalu mieszkalnego powstałego w drodze przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego bądź pomieszczeń

Odpowiedzialność nabywcy a prawo dożywocia

Odpowiedzialność nabywcy a prawo dożywocia

Istotę prawa dożywocia określa art. 908 kodeksu cywilnego. Prawo dożywocia powstaje na podstawie umowy o dożywocie w której to, w zamian za przeniesienie własności nieruchomości, nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Nabywca nieruchomości jako podmiot zobowiązany, w braku

O co chodzi z ustawą deweloperską?

O co chodzi z ustawą deweloperską?

, wynikających z umowy deweloperskiej roszczeń, do księgi wieczystej. Także w przypadku gdy deweloper będzie uchylał się od przeniesienia własności lokalu na nabywcę, dzięki formie aktu notarialnego nabywca będzie miał możliwość dochodzenia zawarcia umowy na drodze sądowej. Nabywca ma również prawo wyznaczyć

Wszystko o ustawie deweloperskiej

Wszystko o ustawie deweloperskiej

za usługę notarialną. W umowie podany jest termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych oraz harmonogram wpłat, a także termin sfinalizowania transakcji (przeniesienia prawa własności), warunki odstąpienia od umowy oraz wysokość odsetek i kar umownych. W momencie podpisywania umowy deweloper

"GP": Gdy deweloper upadnie, klient straci

. "Gazeta Prawna" radzi, aby podpisywać umowę w formie aktu notarialnego. Warto też najpierw sprawdzić sytuacje finansową dewelopera i to, skąd finansowana jest planowana inwestycja. Według ekspertów najlepiej kupować gotowe mieszkania i podpisywać ostateczne umowy przeniesienia własności.

Nabywanie mieszkań od spółdzielni

Nabywanie mieszkań od spółdzielni

trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku, podpisać z nami umowę przeniesienia własności lokalu. Jedynie w przypadku braku uregulowania stanu prawnego gruntu, na którym usytuowany jest budynek tzn. jeśli ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób

Kupno mieszkania, a wysokość podatku

Kupno mieszkania, a wysokość podatku

miejscowo w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych od umów, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane w kraju, jest: od przeniesienia własności nieruchomości, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego

Ile zapłacimy z tytułu sporządzenia aktu notarialnego

zobowiązującą do zawarcia, w określonym terminie, umowy przeniesienia własności nieruchomości, - umowę przenoszącą własność nieruchomości zawieraną w wykonaniu wcześniej zawartej umowy zobowiązujacej, - umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu zawieraną w wykonaniu tzw. umowy deweloperskiej, zobowiązujacej

Nabycie własności mieszkania spółdzielczego na korzystnych zasadach

;nich postępowania zmierzające do zawarcia przez osobę uprawnioną ze spółdzielnią umowy przeniesienia własności lokalu powinny być kontynuowane. Zasady wykupu Zarówno osoby posiadające spółdzielcze prawa lokatorskie, jak i te legitymujące się własnościowymi prawami spółdzielczymi, z pewnymi

Ustawa deweloperska - nowa rzeczywistość dla kupujących

postępów procesu budowy. Kontrolę nad postępem prac budowlanych będą prowadzić banki. W przypadku rachunku zamkniętego, bank przeleje pieniądze na konto dewelopera dopiero po ukończeniu budowy, w momencie przeniesienia prawa własności nieruchomości na kupującego. Folder informacyjny

Zakup za gotówkę mieszkania obciążonego kredytem

wykreślenie nastąpi po przeniesieniu własności), musimy więc w akcie zakupu mieszkania zobowiązać sprzedającego do dostarczenia kupującemu stosownego zaświadczenia z banku, potwierdzającego zgodę banku na wykreślenie hipoteki. Szukasz mieszkania? Odwiedź Domiporta.pl Zobacz oferty sprzedaży domów w naszym

Dopłaty dla energooszczędnych

dofinansowanie będą mogły ubiegać się osoby, które: (mają pozwolenie na budowę oraz prawo do dysponowania gruntem, (dysponują uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera prawa własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym, albo użytkowania wieczystego i własności domu, (własności lokalu mieszkalnego

Zasady wykupu mieszkań spółdzielczych

wystąpił z odpowiednim żądaniem do 29 grudnia 2009 r., spółdzielnia była zobowiązana do zawarcia z nim umowy o przeniesienie własności w ciągu kolejnych 6 miesięcy od złożenia wniosku, a najpóźniej do 30 czerwca 2010r. Warunkiem zawarcia umowy było uprzednie uregulowanie zobowiązań wobec spółdzielni. Z

Co daje umowa

na ciebie własność mieszkania) oraz dwa razy za wpis do księgi wieczystej (przy umowie przedwstępnej i potem przy akcie notarialnym). Umowa zobowiązująca z wpisem praw do księgi wieczystej Umowa sprzedaży mieszkania składa się z dwóch faz: w pierwszej deweloper zobowiązuje się do przeniesienia jego

Kłopotliwy finał RnS. Umowy rezerwacyjne z deweloperem nieuznawane

nabywaniu własnego mieszkania: "Powierzchnię użytkową domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, o której mowa w ust. 1 pkt 2, a także cenę lub wkład budowlany, o których mowa w ust. 1 pkt 3, przyjmuje się na podstawie umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lub spółdzielczego

Zamiana mieszkania z kredytem "Rodzina na swoim"

Zamiana mieszkania z rodzicami nie powinna nastręczać jakichkolwiek trudności. Wystarczy bowiem udać się do notariusza w celu sporządzenia umowy zamiany (wymagana forma aktu notarialnego). W jej wyniku każda ze strony umowy zobowiązuje się przenieść własność mieszkania na drugą stronę. Umowa taka

Pułapka w ustawie deweloperskiej? Słona opłata za zbędny papier

termin sfinalizowania transakcji (przeniesienia prawa własności), warunki odstąpienia od umowy oraz wysokość odsetek i kar umownych. Rzecz jasna notariusz musi sprawdzić, czy żaden z wymogów ustawowych dotyczących umowy nie został pominięty. Ustawa dopuszcza istnienie różnic w umowie i prospekcie

Kredyt hipoteczny to dopiero początek. Są jeszcze inne opłaty

notarialny, czyli umowę o przeniesieniu prawa własności nieruchomości. - Taksa notarialna wynosi średnio do 1 proc. wartości nieruchomości. Np. dla mieszkania za 200 tys. zł trzeba liczyć się z kosztem na poziomie 1931 zł, przy zakupie lokum za 350 tys. zł będzie to ok. 2670 zł. Gdy kupujemy mieszkanie od

Jak bezpiecznie kupić/sprzedać mieszkanie

się przed sądem przeniesienia własności nieruchomości, a jedynie wypłaty odszkodowania. Problemy mogą się pojawić przy wycenie szkody - spór między stronami murowany. Wniosek: zadatek daje gwarancję sprzedającemu, że kupujący dwa razy się zastanowi, zanim zerwie umowę, bo straciłby pieniądze

Co należy sprawdzić przed zakupem nowego mieszkania?

wysokości. Dobrze, jeżeli w umowie znajdzie się zapewnienie dewelopera, że grunt nie jest obciążony prawami osób trzecich i będzie wolny od obciążeń również w momencie przeniesienia własności mieszkania. Umowa - najlepiej od razu u notariusza Ryzyko związane z nabyciem nowego mieszkania od dewelopera

Planujesz zakup mieszkania? Zanim się zdecydujesz prześwietl dewelopera

harmonogram wpłat, a także termin sfinalizowania transakcji (przeniesienia prawa własności), warunki odstąpienia od umowy oraz wysokość odsetek i kar umownych. Rozwód z deweloperem Uwaga! Ustawa przewiduje kilka sytuacji, w których wolno ci będzie odstąpić od umowy z deweloperem bez żadnych konsekwencji

Kiedy deweloperowi powinie się noga. Albo obie

mieszkania razem z tytułem własności, lecz także umożliwi żądanie przeniesienia własności istniejącego lokalu. - Unikniemy tym samym wypadku, w którym deweloper będzie chciał z nami rozwiązać umowę, wypłacić karę umowną i sprzedać mieszkanie nowemu nabywcy po wyższej cenie - wyjaśnia Płochocki. I przypomina

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

- wpłaty na poczet ceny, bez wątpienia mogą prowadzić do nabycia własności lokalu, ale nie są z nim równoznaczne. Sąd potwierdził zatem, że: "Przeniesienie własności lokalu mieszkalnego wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Natomiast uzyskanie ekspektatywy odrębnej własności lokalu nie

8 najważniejszych zmian na rynku nieruchomości w 2015

tym roku miały pojawić się pierwsze oferty banków na tzw. odwrócony kredyt hipoteczny, który reguluje ustawa z grudnia 2014 roku o odwróconym kredycie hipotecznym. Polega on na tym, że to bank będzie płacił raty właścicielowi mieszkania w zamian za przeniesienie własności po jego śmierci. Zgodnie z

Teraz nowe mieszkanie kupisz bezpieczniej?

(uprawnia do żądania przeniesienia własności na drodze sądowej, gdyby deweloper uchylał się od zawarcia umowy ostatecznej). Ponadto notariusz zadba, by w umowie przedwstępnej nie było tzw. klauzul niedozwolonych, które często występują w zwykłych umowach pisemnych. W tym przypadku, jeśli deweloper odmówi

MdM - kiedy beneficjent zmuszony będzie zwrócić finansowanie?

w okresie pięciu lat od dnia zawarcia umowy lub przeniesienia własności uzyska prawa własności lub współwłasności innego lokalu lub budynku mieszkalnego. Dotyczy to także uzyskania spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu. Warto wspomnieć jednak, że założenia te nie dotyczą sytuacji powiązanych

Czy warto kupić mieszkanie z parkingiem?

koszty dzierżawy) decyzji wszystkich lokatorów i stosownej uchwały wydzieliła miejsca parkingowe konkretnym lokatorom, którzy płacą za nie w czynszu więcej. Kto kupuje mieszkanie w parkingiem powstałym na powyżej opisanej zasadzie - kupuje przysłowiowego kota w worku. Z ustawy o własności nieruchomości

Ustawa deweloperska: firmy mogą się obawiać, klienci zacierać ręce

projekt ustawy deweloperskiej przewidywał wprowadzenie jedynie rachunku powierniczego zamkniętego (deweloper otrzyma fundusze po przeniesieniu własności na klienta), rachunku powierniczego otwartego z gwarancją bankową bądź umową ubezpieczeniową (pieniądze przekazywane są przez bank w transzach w miarę

Nowy francuski deweloper wkroczył do Polski

się po oddaniu budynku do użytkowania. U nas przeniesienie własności na kupujących mieszkania następuje dopiero po zakończeniu budowy. W przypadku inwestycji zaczętych po 29 kwietnia 2012 r. deweloper musi założyć w banku rachunek powierniczy, na który muszą trafiać wpłaty klientów. Bank wypłaca

Jak podnieść się z upadku dewelopera?

, podpisując umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego, zapewnić sobie zabezpieczenie w postaci wpisu roszczenia o przeniesienie własności lokalu na nabywcę w księdze wieczystej. Roszczenie ujawnione w księdze wieczystej korzysta bowiem z uprzywilejowanej pozycji, tzn. zostaje ono wypłacone z ceny

Na zawarciu transakcji się nie kończy

mieszkania. Szefowa Nieruchomości Wielkopolski radzi więc sprzedającym i kupującym, aby w notarialnej umowie określali, w jaki sposób rozliczą nadpłaty lub dopłaty z tytułu dostaw mediów w ostatnim okresie rozliczeniowym sprzed daty przeniesienia własności. - Dla spółdzielni taki zapis stanowi podstawę do

Mieszkanie dla Młodych - można już składać wnioski o dofinansowanie

, licząc od dnia uruchomienia. W określonych przypadkach może być wymagany zwrot udzielonego dofinansowania. Jeśli w ciągu 5 lat od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności mieszkania, zostanie ono sprzedane, wynajęte lub użyczone innej osobie, albo zmienimy sposób jego użytkowania tak, że niemożliwe

Książeczki mieszkaniowe - skorzystaj z premii

deweloperskiej, nie musi czekać do czasu przeniesienia na niego własności mieszkania. Ma prawo wystąpić do PKO BP o wypłatę premii w trakcie inwestycji. Warunek: wpłata co najmniej 50 proc. wkładu wymaganego przez tę spółdzielnię lub firmę. Spółdzielnia da stosowne pismo. Ponadto bank wymaga przedstawienia umowy

Klienci bez ochrony na rynku nieruchomości

Polska była krajem, w którym ryzyko inwestycji deweloperskiej ponosił nabywca. W przypadku nierzetelności dewelopera nie mógł on skutecznie dochodzić przeniesienia własności nieruchomości, nierzadko tracił oszczędności całego życia, a dodatkowo musiał jeszcze spłacać raty zaciągniętego kredytu. Ustawa o

Wykup mieszkanie zakładowe na własność

takiej samej sytuacji? - Zgodnie ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych najemca ma prawo żądać przeniesienia na siebie własności dawnego mieszkania zakładowego, które było odpłatnie przejęte przez spółdzielnię mieszkaniową, od upadającego przedsiębiorstwa państwowego. Ten przepis funkcjonuje od kilku lat

Mieszkania na strychu. Kryzys im niestraszny i nie brak chętnych

. Deweloper do zadań specjalnych Mimo to tylko nieliczni deweloperzy podejmują się tego typu przedsięwzięć, bo wymaga to przejścia przez skomplikowane procedury budowlane i własnościowe. - Potencjalny inwestor musi podpisać umowę ze wspólnotą lub spółdzielnią i zabezpieczyć sobie przeniesienie praw do

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży nieruchomości

itp. Umowę przedwstępną podpisuj w formie aktu notarialnego. Na takiej podstawie możesz żądać w sądzie przeniesienia na ciebie prawa własności zbudowanego lokalu bez zgody sprzedawcy. Umożliwia to art. 64 kodeksu cywilnego, który mówi, że orzeczenie sądu "stwierdzające obowiązek danej osoby do

Jaką podpisać umowę kupna mieszkania

polskie prawo do przeniesienia własności nieruchomości wymaga formy aktu). Czysto teoretycznie sprzedawca może więc podpisać umowę na papierze (nie u notariusza), a następnie za dwa, trzy tygodnie wycofać się z niej, bo ktoś zdecydował się zapłacić więcej. 2. Kupujący, sprzedający Musisz mieć 100 proc

Kiedy i jak przepisać mieszkanie?

- tłumaczy Łukasz Rafalski. Tak więc aby wnuczek mógł stać się faktycznie właścicielem mieszkania zmarłej babci, musiał on podpisać umowę cywilno-prawną przeniesienia własności. Po zmianach ów wnuczek nabędzie własność nieruchomości automatycznie, z momentem otwarcia spadku. Inny sposób? Umowa dwustronna

Samodzielność lokalu - ustanowienie odrębnej własności lokalu

Zaświadczenie takie wydaje starosta na wniosek każdego, kto ma w tym interes prawny. Zaświadczenie jest potrzebne, aby w budynku wyodrębnić lokal i przenieść jego własność na nabywcę. Przesłanki samodzielności lokalu Definicję samodzielnego lokalu mieszkalnego znajdziemy w art. 2 ust 2 ustawy z

Spór o odwróconą hipotekę. Kto dostanie licencję?

zamian za przeniesienie własności nieruchomości była ustawowo zastrzeżona dla zakładów ubezpieczeń. - Istnieją obszary rynku finansowego, do których należy z dużą ostrożnością dopuszczać przedsiębiorstwa zajmujące się przyjmowaniem od klientów dóbr majątkowych w celach spekulacyjnych bądź zarobkowych

Ustawa deweloperska - nie taki diabeł straszny?

zastosowania jednej z czterech dostępnych dróg zabezpieczenia pieniędzy klientów: zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego (z którego środki będą dostępne dla dewelopera dopiero po przeniesieniu prawa własności na klienta), samego otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego (z którego środki będą

Mieszkania za grosze nie dla każdego

, do spółdzielni mieszkaniowych wpłynęło 944 tys. wniosków dotyczących przeniesienia własności. Zrealizowano 415 tys. - wynika z danych Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Teraz te dane mogą być jeszcze lepsze. Lidia Staroń twierdzi, że do dziś zrealizowano 80 proc. złożonych do

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie z pierwszej i drugiej ręki

jedynie zwrotu wpłaconych pieniędzy (mieszkania już nie, bo polskie prawo do przeniesienia własności nieruchomości wymaga formy aktu). Czysto teoretycznie sprzedawca może więc podpisać umowę na papierze (nie u notariusza), a następnie za dwa-trzy tygodnie wycofać się z niej, bo ktoś zdecydował się

Własność na zawsze, a nie tylko na sto lat

przypadku użytkowania wieczystego na prawach wspólności ustawowej łącznej). Uwaga! Jeśli jest kilku współużytkowników gruntu, wniosek muszą złożyć wszyscy jednocześnie. Własność tylko kwestią czasu Państwo i samorządy nie mogą odmówić przeniesienia własności. Przekształcenie nastąpi w momencie wydania

Transakcja sprzedaży mieszkania przy ul. Kossaka

przenieść własność nieruchomości za opiekę, którą to konstrukcję prawną szczegółowo reguluje kodeks cywilny. W umowie takiej, wnuczka zobowiązałaby się do tego, co faktycznie czyniła, czyli do opieki nad babcią, ale prawo własności przeniesione na nią byłoby z chwilą zawarcia umowy. Taką umowę ciocia też

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie

. termin sfinalizowania transakcji (przeniesienia prawa własności) oraz termin i sposób zawiadomienia o odbiorze mieszkania lub domu. Uwaga! Jeśli deweloper podsunie ci umowę, w której warunki są mniej korzystne od ustawowych, pierwszeństwo mają te drugie. Innymi słowy, te mniej korzystne dla ciebie

Mali deweloperzy znikną z rynku?

powierniczy - z którego środki będą dostępne dla dewelopera dopiero po przeniesieniu prawa własności na klienta, lub rachunek otwarty - którego środki będą przekazywane stopniowo w miarę postępowania prac. Ten ostatni dodatkowo będzie mógł być połączony także z gwarancją ubezpieczeniową lub bankową. Ponadto

Mieszkania sprzedają się coraz szybciej

, postanowiły odłożyć w czasie decyzję o kupnie. W 2009 miały miejsce systematyczne spadki cen mieszkań zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, co doprowadziło do skrócenia średniego czasu potrzebnego do przeniesienia prawa własności. Dopiero jednak ostatni rok kalendarzowy przyniósł wyraźniejsze

Jak kupić mieszkanie na rynku wtórnym?

i dał więcej". Na podstawie takiej umowy możemy żądać w sądzie przeniesienia prawa własności mieszkania lub domu bez zgody sprzedającego (sąd stwierdza zamiast sprzedawcy, że mieszkanie jest nasze). Poza tym, niezależnie od nas, notariusz "prześwietli" naszego kontrahenta i

Ziemia w spadku? Zadbaj o prawa spadkobierców

użytkowania wieczystego w prawo własności, a w drugim - ustawa o gospodarce nieruchomościami. Pierwsza ścieżka jest korzystniejsza, bo gmina lub starosta (gdy grunt należy do skarbu państwa lub samorządu powiatowego) nie mogą odmówić przeniesienia własności. Użytkownicy wieczyści oszczędzają także na

Deweloper bankrutuje, ale klient jest bezpieczny

dopłatami, które umożliwiłyby jej zakończenie. Jeśli budowę uda się doprowadzić do końca, syndykowi (albo zarządcy) nie pozostanie już wówczas nic innego, jak przenieść na rzecz nabywców własność lokali. Uwaga! Bank kredytujący dewelopera zobowiązany będzie do udzielenia zgody na ich bezobciążeniowe

Ustawa deweloperska: koszty dziś, korzyści w przyszłości!

, że zgodnie z ustawą głównym parasolem ochronnym dla klienta ma być wymóg prowadzenia przez dewelopera rachunku powierniczego dla inwestycji, czy to w wariancie zamkniętym - środki dostępne dla dewelopera dopiero po przeniesieniu prawa własności na klientów - czy otwartym, z którego środki będą

Mieszkania i telefony za grosze na pewno bez podatku

przeniesienie własności lokalu odbywa się zgodnie z zasadami, to nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu realizacji przedmiotowej umowy. Nie ma przysporzenia majątkowego" - czytamy w piśmie resortu finansów. Zasady, o których wspomina ministerstwo

Żony to dom czy męża?

nieruchomości - trzeba wówczas zawrzeć umowę kupna-sprzedaży, - dokonać na rzecz małżonka darowizny udziału w nieruchomości, czyli zawrzeć umowę darowizny, - przenieść własność nieruchomości (lub udział w niej) z majątku odrębnego do majątku wspólnego przez rozszerzenie wspólności ustawowej. W tym celu

Wykup mieszkań? Tylko na papierze. Problemy z własnością

spółdzielnię, np. na ocieplenie bloku czy jego remont, czyli zwykle kilka tysięcy złotych). Okazało się jednak, że pozostał inny przepis, który uzależniał przeniesienie własności na lokatora od spłacenia przez niego zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu (czyli czynszu oraz opłat m.in. za

Pełnomocnictwo do obrotu nieruchomościami - jak działa, jak je sporządzić?

. Ponieważ przeniesienie własności nieruchomości musi zostać zawarte w formie aktu notraialnego, również pełnomocnictwo do sprzedaży lub kupna nieruchomości musi być udzielone w tej formie. Zawierający umowę sprzedaży nieruchomości pełnomocnik powinien legitymować się pełnomocnictwem notarialnym, jednakże

Sprzedaż domu z dożywociem

Co to jest umowa o dożywocie? Obowiązki nabywcy Umowa o dożywocie polega na tym, że nabywca - osoba, która kupuje lub otrzymuje dom w darowiźnie - w zamian za przeniesienie na nią własności ma zapewnić zbywcy (lub osobom jej bliskim) dożywotnie utrzymanie. Dożywotnik - czyli ten, komu przysługuje

Jak podarować nieruchomość?

Umowa darowizny nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego, bo takiej umowy wymaga każde przeniesienie własności nieruchomości, również praw do niej - jak użytkowanie wieczyste czy własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. Darczyńca może odwołać darowiznę, jeżeli obdarowany okaże mu "

Umowę pożyczki warto sporządzić na piśmie

Bezpieczniej z umową Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i 

Opłata za użytkowanie wieczyste 2013

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a w drugim - Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Pierwsza ścieżka jest korzystniejsza, bo gmina nie może odmówić przeniesienia własności gruntu. Użytkownicy wieczyści oszczędzają także na notariuszu, lekko licząc, tysiąc złotych

Jak wykupić mieszkanie spółdzielcze?

notariuszy. - Ich liczba jest ograniczona, co ma wpływ na termin przeniesienia pełnej własności. Nie zawsze daje się to załatwić w trzy miesiące - twierdzi. Lech Borzemski z Krajowej Rady Notarialnej: - Należało w bardzo krótkim czasie sporządzić wiele tysięcy umów przeniesienia własności lokali na rzecz

Zrób remont dzięki oszczędnościom na książeczce mieszkaniowej

postanowienia sądu. Natomiast jeśli posiadacz książeczki finansuje budowę mieszkania w spółdzielni (także lokatorskiego) lub w firmie deweloperskiej, nie musi czekać do czasu przeniesienia na niego własności mieszkania. Ma prawo wystąpić do PKO BP o wypłatę premii w trakcie inwestycji. Warunek: wpłata co

Inne niebezpieczne pułapki, na które, podpisując umowę, możesz się naciąć:

, np. na trzy lata; wpisania do aktu jego hipoteki (innymi słowy, stajesz się odpowiedzialny za długi dewelopera) itp. Zabezpieczenie. Umowę przedwstępną podpisuj w formie aktu notarialnego. Na takiej podstawie możesz żądać w sądzie przeniesienia na ciebie prawa własności zbudowanego lokalu bez zgody

Pomyśl dwa razy, nim podpiszesz umowę z deweloperem

pisemnej nie jest, zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego, zawarta w formie wymaganej dla umowy przyrzeczonej (dla niej niezbędna jest forma aktu notarialnego). Oznacza to, że na jej podstawie nie możemy domagać się przed sądem zawarcia ostatecznej umowy i przeniesienia na nas własności mieszkania. Innymi

Stop nieuczciwym deweloperom

zwykłych umów pisemnych, a nie aktów notarialnych. A na ich podstawie nie można zmusić nieuczciwej firmy budowlanej do przeniesienia na lokatorów prawa własności. Dla deweloperów to wygodna sytuacja. Zastój na rynku nieruchomości i kłopoty z kredytowaniem nowych inwestycji postawiły niektórych z nich przed

Rewolucja w książeczkach mieszkaniowych

ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie tego prawa. W umowie zobowiązującej do wybudowania mieszkania może być postanowienie, że strony wnoszą o wpis tego roszczenia do księgi wieczystej. W tym wypadku właściciel książeczki nie musi przedstawiać bankowi dowodu złożenia w sądzie wniosku o wpis

Szykuj się na wykup mieszkania za grosze

własności nawet na kilka czy kilkanaście lat. Własność w trzy miesiące Zgodnie z nowelą zarząd spółdzielni musi przenieść na ciebie własność w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jeśli mieszkasz w budynku, który stoi na gruncie będącym własnością spółdzielni lub jest ona jego użytkownikiem

Jak bezpiecznie kupić własne M

opóźnienia w budowie. Nie zgadzaj się na żadne krzywdzące cię zapisy. Umów się na konkretną datę odbioru mieszkania. Gdy deweloper nie dotrzyma terminu, będzie musiał płacić odsetki. W umowie zapisz też konkretną datę przeniesienia na ciebie własności lokalu, czyli termin podpisania aktu notarialnego

W jakie pułapki możesz wpaść, kupując mieszkanie od dewelopera

umowie, czyją będzie ona własnością - wspólnoty czy dewelopera. W tym drugim przypadku wspólnota przejmie co prawda po pewnym czasie władzę nad blokiem, ale za ciepło będzie płacić. deweloperowi i według jego stawek. Pułapka. Deweloper nie oddaje mieszkania w terminie albo opóźnia przeniesienie jego

Warszawiak skarży się na dewelopera

przedsiębiorcy - tłumaczy. Listę problemów warszawiaków z deweloperami zamykają te wynikające z różnicy zdań co do jakości mieszkania. Już po podpisaniu aktu notarialnego i przeniesieniu własności na kupującego okazywało się, że klient, który zdecydował się na gotowy do zamieszkania lokal, zupełnie inaczej

Nieruchomości - prowizja bez gwarancji

zawierać umów przeniesienia prawa własności z osobami figurującymi w rejestrze pośrednika, którym nieruchomość wskazana została jako potencjalnym nabywcom, pod rygorem zapłacenia potrójnej prowizji w stosunku do określonej" - uważa Monika Jabłońska. Pośrednik nie pozostaje bezsilny, gdy klient biura

Zanim podpiszesz umowę z deweloperem

, tylko gminy, która wydłuża bez końca procedury administracyjne, albo że były "bardzo niesprzyjające warunki atmosferyczne na budowie", które uniemożliwiły prace. ZABEZPIECZENIE. Wpisz w umowie przedwstępnej dokładną datę przeniesienia na ciebie własności mieszkania aktem notarialnym. I nie

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie od dewelopera?

się pełnoprawnym właścicielem jest przeniesienie praw własności lokalu poprzez podpisanie umowy ostatecznej. Dla jej ważności konieczne jest, aby miała ona formę aktu notarialnego. Najważniejsze informacje, które powinny znaleźć się w treści tego dokumentu to: data i miejsce sporządzenia aktu, dane

Trzy razy pomyśl, zanim kupisz "dziurę w ziemi"

końca. We Francji już w 1954 r. zakazano tego typu procederu. Ekspert Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego Konrad Płochocki opowiada, że deweloper może sięgnąć po pieniądze klientów, ale najpierw musi na nich przenieść udział we własności gruntu. - Dzięki temu nabywcy stają się właścicielami tego, co

Odwrócona hipoteka i renta dożywotnia za nieruchomość

finansowej, która nabyła prawa własności do nieruchomości, nie ma ryzyka eksmisji osób zamieszkujących nieruchomość. W takim przypadku prawo własności do nieruchomości wraca do klienta. Dodatkowo zawarta notarialnie umowa pomiędzy klientem a instytucją finansową gwarantuje klientowi zwrot prawa własności do

Jak nie dać się oszukać przez dewelopera

papierze? Wtedy od dewelopera możesz żądać jedynie zwrotu wpłaconych pieniędzy (mieszkania już nie, bo polskie prawo do przeniesienia własności nieruchomości wymaga formy aktu). 5. Wpisz w umowie przedwstępnej dokładną datę przeniesienia na ciebie własności mieszkania aktem notarialnym. I nie gódź się

Zmiany w czynszówkach. Będą zabierać mieszkania?

ewentualnym badaniu sytuacji majątkowej lokatorów oraz o wysokości progu dochodowego zdecydują radni w specjalnej uchwale. Progi te będę mogły być w tym przypadku wyższe niż przy zawieraniu umowy najmu po raz pierwszy. Najem jak quasi-własność Formalnie mieszkania w komunalnych czy zakładowych czynszówkach

Nie bój się dewelopera

zawarcia umowy ostatecznej, który powinien wskazywać konkretną datę przeniesienia własności nieruchomości (na przykład do 31 grudnia 2005 r.). Każda umowa przedwstępna powinna też zawierać zapisy dotyczące ewentualnego jej rozwiązania i związanych z tym konsekwencji, zarówno dla dewelopera, jak i dla nas

Biurowe rekordy na koniec roku

. Od kilku miesięcy koncern odmawiał odpowiedzi na pytania o przyczyny przedłużania się procedury, zasłaniając się toczonymi negocjacjami. W minioną środę polski monopolista telekomunikacyjny poinformował o zawarciu umowy z firmą deweloperską Bouygues Immobilier Polska na budowę oraz dziesięcioletni

Dekalog klienta

rozstrzygnięcia sprawy może mieć spory kłopot z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, a tym samym z przeniesieniem własności na nowego właściciela. 6. Zapytaj dewelopera o umowę z wykonawcą. Oczywiście wątpliwe jest, alby deweloper udostępnił taką umowę, gdyż jest to tajemnica handlowa, ale sam fakt jej

Dla kogo dopłaty do kredytów mieszkaniowych?

wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową w celu ustanowienia odrębnej własności tego lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego, - wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Deweloper nie płacił, płacą więc jego klienci

Wzgórze, czyli luksusowe osiedle w podkrakowskiej Lusinie, miało być gotowe w czerwcu ub.r. Plan przewidywał, że staną tam 52 domy w zabudowie bliźniaczej. Głównym źródłem finansowania inwestycji miały być wpłaty od klientów. Deweloper podpisał umowy przedwstępne z 24 osobami. Prace na budowie przerwano

Mieszkanie od dewelopera - czy wiesz, ile ryzykujesz?

musiałby kontynuować inwestycję. Nie zrobiłby tego tylko wówczas, gdyby nie leżało to w interesie nabywców. Po zakończeniu budowy syndyk przeniósłby na nich własność lokali. Niestety, obecnie nie są one wyłączone z masy upadłości. Żeby zmniejszyć ryzyko utraty pieniędzy powierzonych deweloperowi, Fundacja

Mieszkanie za kilkaset złotych?

umorzonego przez państwo kredytu). Własność w trzy miesiące... Zgodnie z nowelą zarząd spółdzielni musi przenieść na ciebie własność w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku. Oznacza to, że już jesienią będziesz właścicielem pełną gębą! Dyrektor Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP

Platinum Properties Group chce zbudować gigantyczne osiedle w Rosji

długoterminowej umowy najmu) może powstać 600-700 tys. m kw. powierzchni mieszkaniowo-komercyjnej. Inwestycja, której koszt szacowany jest na 1,2 mld dol., ma być zakończona w 2018 r. PPG planuje więc kolejne emisje akcji i obligacji. Nie wyklucza też zaciągnięcia kredytu. Ma jej to ułatwić przeniesienie się