własnościowe prawo

Tomasz Tatomir, Szef Departamentu Ochrony Środowiska i Nieruchomości, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, Wrocław

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu a odrębna własność

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu a odrębna własność

Kupując mieszkanie w spółdzielni, jego nabywcy mogą stać się właścicielami, de facto, dwóch praw: spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Jeśli istnieje możliwość wykupu, wówczas mieszkanie uzyska status odrębnej własności.

Założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Zebrania przedstawicieli w spółdzielniach zostaną zlikwidowane, a spółdzielcze lokatorskie prawo będzie można sprzedać lub odziedziczyć - to tylko niektóre zmiany, jakie znalazły się w nowych projektach ustawy o spółdzielniach i spółdzielniach mieszkaniowych, których autorem są posłowie Platformy Obywatelskiej.

Jak kupić zadłużoną nieruchomość?

Nabywamy nie tyle nieruchomość - ile prawo do niej: może to być prawo własności, prawo użytkowania wieczystego lub np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. I na tych prawach można ustanowić hipotekę, która również jest prawem - ale ograniczonym.

Sprzedaż mieszkania po przekształceniu w odrębną własność

lokalu Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności

Zasady wykupu mieszkań spółdzielczych

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze prawo własnościowe. Sejm zadbał także o to, aby mimo orzeczenia Trybunału, uprawnieni mogli jeszcze skorzystać z preferencyjnego dotąd wykupu. Niezależnie, czy chodziło o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, czy własnościowe, wobec tego, kto

Zakup materiałów budowlanych przed nabyciem nieruchomości

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przez własny budynek mieszkalny, lokal lub pomieszczenie, o którym mowa ww. przytoczonym przepisie rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do

Lokator czy właściciel? Wykup mieszkania od spółdzielni

. to mieszkania lokatorskie. Mieszkania lokatorskie można teraz przekształcić we własnościowe lub w odrębną własność, a spółdzielcze własnościowe w odrębną własność. Do niedawna spółdzielca mógł nabywać tylko własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu, dziś może otrzymać też prawo własności lokalu

Nabycie własności mieszkania spółdzielczego na korzystnych zasadach

zostały jeszcze rozpatrzone. Odroczenie utraty mocy obowiązującej przepisów regulujących nabycie prawa własności do lokali spółdzielczych przez dotychczasowych lokatorów lub uprawnionych z tytułu własnościowych praw spółdzielczych oznacza również, że czynności dokonane na podstawie zakwestionowanych

Po przekształceniu spółdzielczego prawa do lokalu trzeba odczekać 5 lat, aby nie zapłacić PIT

Po przekształceniu spółdzielczego prawa do lokalu trzeba odczekać 5 lat, aby nie zapłacić PIT

indywidualnej z dnia 16 maja 2017 o sygn. 0111-KDIB2-2.4011.46.2017.1. stwierdził, że słowo „nabycie” jest synonimem otrzymania czegoś na własność, a spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w żadnym wypadku nie ma charakteru własnościowego. Osoba posiadająca takie prawo jest jedynie

Ograniczone prawo rzeczowe

Ograniczonymi prawami rzeczowymi są użytkowanie, służebność, zastaw, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz hipoteka.

Darowizna mieszkania spółdzielczego

Darowizna mieszkania spółdzielczego

Wnuczka nie musi być członkiem spółdzielni mieszkaniowej, aby darowizna mieszkania przez babcię była skuteczna. Darowizna dla wnuczki, jak zresztą dla kogokolwiek innego, musi jednak nastąpić w formie aktu notarialnego. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest majątkowym prawem zbywalnym

Zmiany w użytkowaniu wieczystym jeszcze nie teraz

Zmiany w użytkowaniu wieczystym jeszcze nie teraz

, a przysługujące prawa niewiele różnią się od własnościowych - użytkownik może rozporządzać gruntem, tak jakby był właścicielem - sprzedać lub zapisać go w testamencie. W odróżnieniu od właściciela gruntu użytkownik musi liczyć się jednak z treścią umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Ta

Co zrobić aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego z tytułu sprzedaży nieruchomości

Co zrobić aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego z tytułu sprzedaży nieruchomości

lokalu, c) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, d) prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie - jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy

Tak się mieszka - Niemcy

Tak się mieszka - Niemcy

Jak mieszkają Niemcy? W Polsce według danych Eurostatu, ponad 80% mieszkańców mieszka "na swoim". Są to lokale w pełni własnościowe bądź nadal spłacane. Jedynie 4% rodaków wynajmuje mieszkania po cenach rynkowych, pozostałe 12% wynajmuje po cenach niższych. Na przykład, korzystając z

Wciąż można zarobić na inwestycji w mieszkanie na wynajem

Wciąż można zarobić na inwestycji w mieszkanie na wynajem

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. To znacząco zawęża grono beneficjentów. Osoby wynajmujące dziś na warunkach rynkowych mieszkania w większości przypadków nie spełniają kryteriów do skorzystania z najmu w ramach Mieszkania Plus w pierwszej kolejności. – zastrzega ekspert Domiporta.pl. Oni

Kupno mieszkania, a wysokość podatku

Kupno mieszkania, a wysokość podatku

miejscowo w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych od umów, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane w kraju, jest: od przeniesienia własności nieruchomości, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego

Likwidacja działalności pośrednictwa nieruchomości

Likwidacja działalności pośrednictwa nieruchomości

zastrzeżeniem ust. 2: a)  nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b)  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, c)  prawa wieczystego użytkowania gruntów - jeżeli odpłatne zbycie

Uwaga na spółdzielczą własność

Uwaga na spółdzielczą własność

milionowi lokatorów spółdzielczych wykup mieszkań na bardzo atrakcyjnych warunkach. Często używamy potocznego określenia "wykup", choć właściwsze jest "przekształcenie". Mieszkanie lokatorskie można przekształcić w "prawo odrębnej własności" lub "spółdzielcze własnościowe

Prowizja od niedokonanej transakcji

Prowizja od niedokonanej transakcji

;Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na zawodowym wykonywaniu przez pośrednika w obrocie nieruchomościami czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów: 1) nabycia lub zbycia praw do nieruchomości, 2) nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego

MdM - kiedy beneficjent zmuszony będzie zwrócić finansowanie?

MdM - kiedy beneficjent zmuszony będzie zwrócić finansowanie?

programu będzie zmuszony do zwrotu środków dofinansowania w całości, gdy ich wypłata nastąpiła mimo utraty uprawnienia do uzyskania finansowania. Za taki przypadek uznaje się naruszenie głównych warunków - założeń programu, czyli np. wieku beneficjenta czy posiadania w przeszłości własnościowego prawa do

Księga wieczysta

, służebność, własnościowe prawo do lokalu w spółdzielniach mieszkaniowych oraz hipoteka . Księga wieczysta składa się z czterech działów, w których wymienione są: w dziale 1 - oznaczenia nieruchomości oraz praw związanych z nieruchomością, w dziale 2 - właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości

Targi Mieszkaniowe Murator EXPO

Targi Mieszkaniowe Murator EXPO

używane mieszkania, nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, czy wkładu budowlanego wnoszonego do spółdzielni mieszkaniowej w celu uzyskania prawa własności mieszkania. Dzięki nowelizacji do programu razem z uczestnikiem MdM mogą przystąpić inne, w tym niespokrewnione osoby. Może się więc

Sprzedaż mieszkania tylko z certyfikatem

Sprzedaż mieszkania tylko z certyfikatem

zarządca tego budynku lub tej części budynku, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo podmiot działający na ich zlecenie podają w reklamie dotyczącej sprzedaży lub najmu budynku lub jego części wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową, wyznaczony zgodnie z

Idź na walne zgromadzenie swojej spółdzielni

, czyli ma status prawa odrębnej własności. Spółdzielnia stałaby się wówczas jednym z właścicieli, który reprezentowałby we wspólnocie mieszkańców posiadających spółdzielcze prawo do lokalu (własnościowe i lokatorskie). Uwaga! Dopóki byłaby taka wola większości członków wspólnoty, ich budynkiem nadal

MDM będzie pompowany przez państwo, tylko czy o to chodzi?

procentach. To procentowo prawie tyle samo, ile w zeszłym roku wykorzystano przez całe 12 miesięcy (35 proc. z puli na 2014). Co prawda ciągle udział kredytów w MDM w całej akcji kredytowej nie jest duży (wg Amron - Sarfin w okresie od stycznia 2014 roku do końca marca 2015 roku wyniósł 7,43% w ujęciu

Spółdzielnie właścicieli mieszkań. Miliony Polaków czeka rewolucja

kształt. Cel - właściciel Czy PO chce likwidować spółdzielnie? Tak twierdzi Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP (skupia ok. 600 spółdzielni). Chodzi o to, że w spółdzielczych budynkach, w których choć jedno mieszkanie jest w pełni własnościowe (ma status prawa odrębnej własności), powstawałaby

Spółdzielcze własnościowe mieszkania nie do sprzedaży

własnościowe w prawo do lokalu. Sęk w tym, że wskutek tej nowelizacji z ustawy zniknęły przepisy, dzięki którym przekształcenie było prostą operacją - wystarczyła umowa pisemna z zarządem spółdzielni. Zastępca rzecznika praw obywatelskich Stanisław Trociuk już trzy miesiące temu radził więc, by dokonywać

8 najważniejszych zmian na rynku nieruchomości w 2015

zapisami ustawy, o odwrócony kredyt hipoteczny mogą się ubiegać osoby, które posiadają nieruchomość oraz te z prawem użytkowania wieczystego lub spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. Umowa zawierana z bankiem określi, czy pieniądze mają być wypłacone jednorazowo czy w ratach. Po śmierci

Zwolnienie z podatku dochodów wydatkowanych na cele mieszkaniowe

użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem; - nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie; - nabycie gruntu pod budowę

Idź na walne zgromadzenie swojej spółdzielni!

budynkach, w których choć jedno mieszkanie ma status prawa odrębnej własności, powstawałaby automatycznie wspólnota). Obecnie takie przekształcenie też jest możliwe, ale wymaga sporej determinacji mieszkańców. Najprościej, jeśli większość posiadaczy lokatorskiego bądź własnościowego spółdzielczego prawa do

Kredyt w MDM do 35 roku życia

35 lat. Inaczej sprawa ma się w przypadku kwestii własności innego mieszkania. Tutaj ustawodawca nakłada na małżonków ten sam obowiązek - do dnia nabycia lokalu w MDM oboje nie mogą być posiadaczami mieszkań, budynków mieszkalnych jednorodzinnych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, bądź

Spółdzielcza własność bez aktu notarialnego

kilka tysięcy złotych. Wiceminister infrastruktury Piotr Styczeń poinformował nas w poniedziałek, że jedna z poprawek usankcjonuje praktykę polegającą na przekształcaniu mieszkań lokatorskich w "spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu" na podstawie zwykłej umowy pisemnej. Obecnie legalność

Mieszkanie spółdzielcze bez taksy notarialnej?

przekształcenia mieszkania lokatorskiego w tzw. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W poniedziałkowej "Gazecie" napisaliśmy, że przeoczenie poprzedniego Sejmu może słono kosztować lokatorów, bo skasowane zostały przepisy, dzięki którym przekształcenie było prostą operacją - wystarczyła zwykła

Mieszkania na strychu. Kryzys im niestraszny i nie brak chętnych

. Deweloper do zadań specjalnych Mimo to tylko nieliczni deweloperzy podejmują się tego typu przedsięwzięć, bo wymaga to przejścia przez skomplikowane procedury budowlane i własnościowe. - Potencjalny inwestor musi podpisać umowę ze wspólnotą lub spółdzielnią i zabezpieczyć sobie przeniesienie praw do

?Rz": Będzie można zbudować dom na cudzym gruncie

Może więc dojść do tego, że pewnego dnia zobaczymy na naszej działce wybudowany bez naszej wiedzy blok lub sklep. Będzie to dla nas oznaczało proces - długotrawały i kosztowny - pisze "Rzeczpospolita" . Dziś złożenie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością jest obowiązkowe

Co to jest zasiedzenie nieruchomości

Warto tu dodać, że przez zasiedzenie można uzyskać prawo do nieruchomości (przede wszystkim gruntu, bo w świetle prawa budynki, mieszkanie czy dom należą do właściciela gruntu, na którym są zlokalizowane), do użytkowania wieczystego, do służebności gruntowej (np. w przypadku korzystania z jedynej

Rewolucja w spółdzielniach mieszkaniowych

pełni własnościowe (ma status prawa odrębnej własności), powstawałaby automatycznie wspólnota mieszkaniowa. W dodatku inny przepis miałby umożliwić przekształcenie spółdzielczych praw do lokali w pełną własność bez udziału notariusza, a więc odbywałoby się to niemal bez kosztów. Wystarczyłoby, że władze

Komu należy się premia gwarancyjna?

Premię może dostać ten, kto: uzyskał spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej (z wyjątkiem przekształcenia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność); kupił lub zamienił spółdzielcze własnościowe

IV edycja Targów Mieszkaniowych [Trójmiasto]

tych mieszkań nadal jest pokaźna i różnorodna. Po nowelizacji, po dopłatę do kredytu w ramach programu mogą ubiegać się m.in.: kupujący nie tylko nowe, ale też używane mieszkania, nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, czy wkładu budowlanego wnoszonego do spółdzielni mieszkaniowej w

Wykup mieszkań za złotówkę na Nowy Rok

wystąpić z wnioskiem o przekształcenie mieszkania lokatorskiego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (do tej pory ustawa dawała taką możliwość tylko wtedy, gdy budynek stoi na gruncie, którego spółdzielnia nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym). Z nowej możliwości będą mogli skorzystać

Wreszcie wznowią budowę szkieletora? Straszy od 10 lat

własnościowych. Potem okazało się, że ratusz trzeba przeprojektować. - Jest za mały. Projektowano w chwili, gdy Wilanów miał nieco ponad 10 tys. mieszkańców. Teraz tylko oficjalnie zameldowanych ma 23 tys., co roku przybywa ponad 2 tys - mówi Ludwik Rakowski, burmistrz Wilanowa. Ratusz zostanie powiększony o

Sprzedaż mieszkania a podatek dochodowy

przychodów z: - odpłatnego zbycia: budynku mieszkalnego lub jego części lub udziału w budynku; - lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu; - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie; - prawa do domu jednorodzinnego w

Odwrócona hipoteka - dylemat seniora

sądowego, co nie jest dobrą perspektywą, zwłaszcza dla starszej osoby.   Wracając do ustawy, to jej główne założenia w skrócie przedstawiają się następująco: - osoba będąca właścicielem nieruchomości lub posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo będąca użytkownikiem wieczystym

Dlaczego Europejczycy wolą wynajmować niż kupować?

osób zarabiających poniżej średniej krajowej. Co więcej, regułą jest określanie stopy oprocentowania na poziomie stałym, przez cały okres trwania kredytu. Podatki odstraszają od własności Wysoki wkład własny to nie wszystko. Przyczyną drugą niskiego odsetka mieszkań własnościowych są podatki. W

Własność mieszkania po zawarciu związku małżeńskiego i rozwodzie

został na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym, - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów ustawy usm) jako ograniczone prawo rzeczowe, które jest majątkowym prawem zbywalnym, - ułamkowe prawo własności

Kredyty dla młodych małżeństw - państwo dopłaci na dobry start

, 2. zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, 3. pokrycia kosztów budowy mieszkania lub domu jednorodzinnego, budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową

Książeczka mieszkaniowa na budowę

książeczki jest właścicielem lub ma spółdzielcze prawo lokatorskie bądź własnościowe. Prawo do premii gwarancyjnej ma też przysługiwać tym, którzy systematycznie wpłacali przez 12 miesięcy składkę na fundusz remontowy wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej. I tu rząd stawia warunek: wcześniej co najmniej

Koniec z tanim wykupem

Takie są konsekwencje środowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który za jednym zamachem uznał za niekonstytucyjne aż cztery kluczowe dla przekształceń mieszkań lokatorskich w prawo odrębnej własności rozwiązania w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Lokatorów najbardziej zmartwi

Kredyt "Rodzina na swoim" także dla singli

mogły się także ubiegać osoby samotne i bezdzietne. Pod warunkiem jednak, że wezmą go na pierwsze swoje mieszkanie i nie mają następującego tytułu prawnego do lokalu (domu): prawa własności, współwłasności budynku mieszkalnego lub mieszkania, własnościowego prawa do lokalu albo domu jednorodzinnego

Budowa widmo ożyje? Działka na sprzedaż pod biurowiec

8,2 mln zł - to cena wywoławcza prawie ćwierćhektarowej trójkątnej działki pomiędzy ul. Sobieskiego, Witosa i Idzikowskiego. Miejscy urzędnicy właśnie umieścili tę nieruchomość w wykazie gruntów przeznaczonych do sprzedaży. Z ogłoszeniem przetargu odczekają jeszcze kilka tygodni, na wypadek gdyby

Sprzedaż działki z rozpoczętą budową domu

) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, c) prawa wieczystego użytkowania gruntów - jeżeli nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw

Jak wykupić mieszkanie spółdzielcze?

swoich mieszkań, ale płacili za to spółdzielniom na raty. Mogli skorzystać z umorzenia brakujących jeszcze kwot, ale tylko pod warunkiem, że to suma już wpłacona pokryła koszty budowy mieszkania. **Z kolei najemcy byłych mieszkań zakładowych, którzy już wykupili własnościowe prawo do lokalu, mogli

Jaką podpisać umowę kupna mieszkania

lokal sprzedaje małżeństwo: "Małżonkowie .................................... i ..................................... oświadczają, że przysługuje im na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej prawo własności (ewentualnie spółdzielcze własnościowe prawo do...) do lokalu mieszkalnego nr....". 3

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży nieruchomości

wspólności ustawowej małżeńskiej prawo własności (ewentualnie spółdzielcze własnościowe prawo do...) do lokalu mieszkalnego nr....". 3. Przedmiot umowy W tym fragmencie umowy musi być dokładnie określone, co kupujesz: mieszkanie na prawie odrębnej własności (często określane jako własność hipoteczna

Uporządkuj "hipotekę", czyli notariusze doradzą

współużytkownikiem wieczystym albo komu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. Trzeci dział księgi wieczystej przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych (w szczególności służebności, użytkowania, prawa odkupu lub pierwokupu) oraz ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością, a

Mieszkanie dla rodziny

spółdzielniach. Te nie mają bowiem prawa odmówić lokatorowi przekształcenia jego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Jeśli spłaciłeś koszt budowy swojego mieszkania, dopłacasz jedynie nominalną kwotę kredytu umorzonego kiedyś przez państwo. W

Jak się przygotować do sprzedaży mieszkania?

notarialny. Prawo to powinno być też wpisane do księgi wieczystej nieruchomości. W przypadku mieszkań spółdzielczych własnościowych dokumentem potwierdzającym prawo do lokalu może być przydział spółdzielczy. W przypadku lokali spółdzielczych potrzebne jest zaświadczenie o gotowości lokalu do sprzedaży

Kredytem hipotecznym banki finansują nie tylko zakup nieruchomości

przypadku polskie banki mówią "czemu nie?". Koszty wyceny czy postępowania notarialnego to wszak realne koszty, więc i je warto kredytować. Żadnych kłopotów nie powinno być ze znalezieniem banku gotowego sfinansować wykup mieszkania spółdzielczego z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do

Wysokość czynszu w lokalu własnościowym i wynajmowanym

Niestety w pytaniu nie zawarto kluczowej informacji, czy jest to mieszkanie własnościowe, czy jedynie wynajmowane przez Czytelniczkę. Czytelniczka użyła w prawdzie słowa czynsz na określenie wnoszonych przez nią za mieszkanie opłat, ale potocznie używa się tego słowa i prawidłowo na określenie

Mieszkanie po europejsku

przypadkiem Francja jest chyba jedynym krajem na świecie, w którym prawo do mieszkania ma każdy obywatel. Według ustawy z 2007 roku, jeśli samorząd nie zapewni wszystkim dachu nad głową, będzie odpowiadał przed sądem. Państwowa troska o to mieszkania ma we Francji długie tradycje. Już w XIX wieku powstawały

Wykup mieszkanie w spółdzielni

przyjął senackie poprawki do nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która m.in. zakłada jednakową dla wszystkich, 50-proc. bonifikatę przy przekształcaniu mieszkań spółdzielczych o statusie lokatorskim na spółdzielcze własnościowe i - to nowość! - także w prawo odrębnej własności. Wprawdzie

Lokatorze, bierz się za spółdzielczą własność

swoje udziały, ale są to na ogół niewielkie kwoty. Nikomu nie grozi natomiast utrata dachu nad głową. Ci, którzy mają tzw. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, uzyskają pełną własność, a lokatorzy staną się zwykłymi najemcami, bo ich mieszkania przejmuje na własność wierzyciel. Jednak spokojnie

Pamiętaj o podatku od nieruchomości

otrzymać w gminie, ale za 2012 r. nie może ona żądać za metr mieszkania więcej niż 0,70 zł. W przypadku sklepu może to być maksymalnie 21,94 zł rocznie, a garażu 7,36 zł za metr rocznie. Bartosz Turek przypomina, że posiadacze spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu płacą podatek za pośrednictwem

Dla kogo dopłaty do kredytów mieszkaniowych?

jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym stanowiącego odrębną nieruchomość, - zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym lub dom jednorodzinny, - pokrycie kosztów budowy lokalu mieszkalnego w budynku

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

lokalu na rzecz zstępnych (m.in. dzieci), Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego, 3) nie przysługuje Panu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni

Umowa przedwstępna przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym

aktualnym dokumencie potwierdzającym, że sprzedającemu zbywane prawo przysługuje na dany moment. W przypadku spółdzielczych własnościowych praw do lokalu będzie to aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą spółdzielnię mieszkaniową, natomiast w przypadku tzw. lokali hipotecznych (a także w przypadku

Jak zamienić się na mieszkanie

zamienianych lokali. Przy zamianie mieszkań własnościowych, które stanowią odrębne nieruchomości, procedura będzie wyglądać inaczej, niż gdy jesteśmy właścicielami spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu czy mieszkań komunalnych. Niewątpliwie najprościej jest zamienić dwa mieszkania własnościowe. Umowa

Nowe okna za pieniądze z książeczki mieszkaniowej

premii na przeprowadzenie remontu, zachowają więc swoje uprawnienia. Na zmianach wchodzących w życie 1 kwietnia zyskają też właściciele domów. Również oni wymienią okna lub instalacje. Poza tym koszt przeprowadzonego remontu będzie mógł być niższy niż premia. Osoby, którym przysługuje własnościowe prawo

Plac Defilad w prywatne ręce. Miasto oddaje 12 działek

ustawy, tyle że stosowanej poprawnie. Nieruchomości wokół PKiN podzieliły los tysięcy innych. Jesienią 1945 r. przeszły na własność skarbu państwa, w znakomitej większości ze złamaniem obowiązującego prawa. Te spod Pałacu potrzebne były pod budowę gmachu i 11 ha placu, który go otaczał. Nowa inwestycja

Zasady wykupu mieszkań spółdzielczych

, bo budżet odzyskuje tylko nominalną kwotę umorzonego kredytu (dziś są to kwoty rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu złotych). Jeśli zadowoli się spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zapłacisz jeszcze za wycenę mieszkania przez rzeczoznawcę majątkowego (może cię to kosztować kilkaset złotych

Sprzedaż nieruchomości po śmierci małżonka

dotyczy części nieruchomości, udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawa wieczystego użytkowania gruntów. Sprzedaż domu lub mieszkania przed upływem pięciu lat, licząc od

Miasto rozbiera rudery na Ślichowicach

II instancji decyzja nadzoru o rozbiórce została uchylona. - Ale nie dlatego, że kwestionowano naszą decyzję, tylko z powodów formalnych. Wydaliśmy ją ponownie, chociaż uznaliśmy prawo miasta do tego uregulowania kwestii własnościowych - mówi Wiesław Krzyk, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w

Jak podarować nieruchomość?

Umowa darowizny nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego, bo takiej umowy wymaga każde przeniesienie własności nieruchomości, również praw do niej - jak użytkowanie wieczyste czy własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. Darczyńca może odwołać darowiznę, jeżeli obdarowany okaże mu "

Uwięzieni w cudzym kredycie. Spółdzielcy w pułapce

zagrożenia. Dopiero gdy wystąpią o przekształcenie lokalu o statusie lokatorskim bądź własnościowym w prawo odrębnej własności, dowiedzą się, że jest on zadłużony nawet na kilkaset tysięcy złotych! Obecnie ustawa zwalnia taki lokal z hipoteki obciążającej całą nieruchomość, a wspomniana nowelizacja to

Nareszcie! Trójkąt bermudzki na sprzedaż

urzędu miasta. - Myślę, że oczekiwanie około 1,2 tys. zł za metr kwadratowy nie będzie zbyt wygórowane - podkreśla. Po kilkunastu latach prób uporządkowania kwestii własnościowych i przygotowywania koncepcji zagospodarowania, planu miejscowego i układu komunikacyjnego, ratusz nareszcie wystawia na

Kiedy można się starać o wypłatę premii gwarancyjnej

(przy uzyskaniu spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej przy nabyciu (zakupie lub zamianie) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem

"Rodzina na Swoim" - singiel zyskał na zmianach

preferencyjnego nie był on właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego / spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Oznacza to, że kredytowany lokal mieszkalny będzie pierwszą w życiu singla nieruchomością, której stanie się właścicielem. Singiel może wnioskować o kredyt

Książeczki mieszkaniowe - skorzystaj z premii

dowodem przekształcenia spółdzielczego własnościowego mieszkania w prawo odrębnej własności. Wkład własny. Może się zdarzyć, że bank odprawi z kwitkiem tego, kto nie jest w stanie sfinansować części kosztów zakupu mieszkania. Pieniądze z książeczki mogą się więc przydać. Bank, do którego właściciel

Wykup mieszkań? Tylko na papierze. Problemy z własnością

lokatorowi przekształcenia jego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. A jeśli spółdzielnia odmówi przekształcenia mieszkania lokatorskiego we własność? Wówczas po sześciu miesiącach bezczynności władz spółdzielni lokatorzy mogą pójść do sądu

Wpłaty na fundusz remontowy przy kupnie mieszkania

Kupiłam od osoby prywatnej mieszkanie spółdzielcze własnościowe. Teraz spółdzielnia domaga się ode mnie wpłaty 4 proc. ceny, w sumie kilkunastu tysięcy złotych, na fundusz remontowy. Nasyła na mnie komornika. Spółdzielnia powołuje się na art. 8 par. 3 statutu, który brzmi tak: "Członek

Koniec wyłudzania mieszkań od miasta

Sąd Administracyjny przyznał, że miasto ma prawo stosować takie wysokie upusty, ale i tak na prawie rok całkowicie wstrzymana została sprzedaż mieszkań komunalnych. - Chcemy zabezpieczyć miasto przed podobnymi procesami - tłumaczą radni. Dodają, że są też inne przyczyny wprowadzenia zmian. - Duże

Pamiętaj o podatkach

Sprzedając nieruchomość (bądź prawo do niej, np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) przed upływem pięciu lat od jej nabycia, musisz zapłacić 10-proc. zryczałtowany podatek dochodowy. Czas liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym ta transakcja była zawarta. Jeśli ktoś sprzedał

Jak uzyskać własność przez zasiedzenie?

spółdzielni nie kwapiły się jednak z uregulowaniem spraw gruntowych, bo to kosztowna operacja. Poza tym lokatorzy mogą skorzystać z przekształcenia w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (bez udziału w gruncie). Podobnie jak prawo odrębnej własności, jest ono zbywalne i dziedziczne, a zatem może być

Przeniesienie własności nieruchomości w drodze umowy o dożywocie

.) jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności

Zasady wykupu mieszkań spółdzielczych

, bo budżet odzyskuje tylko nominalną kwotę umorzonego kredytu (dziś są to kwoty rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu złotych). Jeśli zadowoli się spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zapłacisz jeszcze za wycenę mieszkania przez rzeczoznawcę majątkowego (może cię to kosztować kilkaset złotych

Zmieniasz mieszkanie? Uważaj na PIT

upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Uregulowanie to dotyczy także udziałów w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także

Czy warto kupić mieszkanie z parkingiem?

Wartość własnościowego mieszkania w bloku znacznie podnieść może dodatkowa informacja, że ponieważ teren wokół bloku jest ogrodzony wraz z mieszkaniem przyszły lokator kupić może również specjalnie oznakowane miejsce parkingowe. Przy większej niż popyt podaży mieszkań - gwarancja, że przyszły

Zrób remont dzięki oszczędnościom na książeczce mieszkaniowej

stawia dodatkowe warunki. Np. remont domu lub mieszkania jest premiowany, jeśli posiadacz książeczki udowodni, że jest jego właścicielem lub ma do niego spółdzielcze prawo lokatorskie bądź własnościowe. Nie można dostać premii w związku z remontem mieszkania np. teściowej. Można jednak na nią scedować

Sprzedajesz mieszkanie, to zapłać podatek

sprzedaży) wydasz - UWAGA! - w kraju na nabycie... i tutaj lista jest długa: - budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku; - lokalu mieszkalnego na prawie odrębnej własności; - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu

Szykuj się na wykup mieszkania za grosze

podpisać obydwoje małżonkowie. Uwaga! W sytuacji, gdy budynek, w którym jest twoje mieszkanie stoi na gruncie o nieuregulowanym statusie prawnym (spółdzielnia nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym), możesz przekształcić mieszkanie lokatorskie w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Wtedy

Będzie łatwiej o premię z książeczki

. Ponadto premię będzie można uzyskać w przypadku przekształcenia spółdzielczego własnościowego mieszkania w prawo odrębnej własności oraz zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego jako wkład własny.

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie z pierwszej i drugiej ręki

spółdzielcze własnościowe, jest to dokument, w którym spółdzielnia przyznaje prawo do mieszkania). 2. Jeśli kupujesz mieszkanie spółdzielcze, jego właściciel powinien przedstawić "zaświadczenie do sprzedaży" wydane przez spółdzielnię mieszkaniową. Zaświadczenie informuje, że sprzedającemu

Nowe limity kredytu "Rodzina na swoim" Obowiązują od kwietnia.

przysługuje im spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu. Osoba będąca stroną innej umowy kredytowej na preferencyjnych warunkach nie uzyska drugiego takiego kredytu. Co istotne, w przypadku braku zdolności kredytowej docelowego kredytobiorcy, umowę o kredyt z dopłatą mogą zawrzeć inne osoby

Zamieszkaj z ,,Rodziną na swoim"

. O takie dofinansowanie mogą ubiegać się małżeństwa oraz osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko. Nie mogą one również mieć innego własnościowego mieszkania. Ważne jest też to, że powierzchnia użytkowa nabywanego mieszkania nie może przekraczać 75 mkw. a domu 140 mkw. Największą

Zwrot VAT za materiały budowlane

własności, użytkowania wieczystego, ale także najem czy spółdzielcze prawo do nieruchomości - własnościowe lub lokatorskie. Za co zwrot? Zwrot dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które od dnia 1 maja 2004 r. zostały opodatkowane większą stawką VAT-u. Jest to forma rekompensaty za

Zaciszne mieszkania nad zalewem, blisko Warszawy

Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie. - Zaczęliśmy od domów z 200 mieszkaniami lokatorskimi, potem budowaliśmy kolejne domy z mieszkaniami na odrębną własność, a teraz kończymy 26 domów jednorodzinnych. Wszystkie domy i mieszkania już zostały sprzedane. W tym roku planujemy rozpocząć budowę

Warszawa wykupi działki położone pod pl. Defilad

zdecydowała się uruchomić miliony na wykup roszczeń, pod Pałacem Kultury trwała własnościowa kwerenda. - Część spadkobierców zgłosiła się sama, innych trzeba było szukać po archiwach, korespondując z przeróżnymi instytucjami. To było zawiłe. Przy braku ustawy reprywatyzacyjnej poruszamy się w rzeczywistości

Skutki bankructwa spółdzielni dla jej mieszkańców

Gdy domy stoją, a ludzie mieszkają Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności (po zamknięciu upadłości i wykreśleniu spółdzielni z rejestru sądowego). To korzystna zamiana, bo tzw. własność hipoteczna jest mocniejszym prawem, niż własność spółdzielcza

Odwrócona hipoteka i renta dożywotnia za nieruchomość

otrzymywania dożywotniej renty w zamian za przeniesienie własności do nieruchomości ograniczone jest jedynie do pełnego prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości. W przypadku licznie występujących w Polsce własnościowych mieszkań spółdzielczych, prawo do otrzymywania renty musi wynikać z

Kłopotliwy finał RnS. Umowy rezerwacyjne z deweloperem nieuznawane

własnościowego prawa do lokalu, a jeżeli umowa taka nie została zawarta do dnia złożenia wniosku o kredyt preferencyjny - na podstawie odpowiedniej umowy zobowiązującej". Zobacz także: Program "Rodzina na Swoim" od 1. października z niższymi limitami