wypowiedzenie umowy najmu

Odpowiada Marta Kowalska - prawnik, Kanceleria Małgorzaty Sobol

Wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu

?Córka podpisała umowę wynajmu mieszkania (jako najemca) w dniu 07.08.2012r. na okres 1 roku tj. do 01.08.2013r bez okresu wypowiedzenia. Za m-ce sierpień i wrzesień zapłaciła 50% czynszu za przytrzymanie mieszkania, nie mieszkając w lokalu. Miesiąc po podpisaniu umowy dowiedziała się, że nie została przyjęta na studia i w związku z tym jest zmuszona zrezygnować z wynajmu w/w mieszkania. Jak powinna rozwiązać tę sprawę, aby uniknąć jakichkolwiek utrudnień ze strony wynajmującego?"

Czy umowę najmu lokalu można rozwiązać, wysyłając wypowiedzenie faksem?

Możliwość rozwiązania umowy najmu poprzez wysłanie wypowiedzenia faksem zależy głównie od tego, jaki lokal jest wynajmowany. Przepisy prawa regulują bowiem inaczej najem lokali użytkowych, a inaczej - mieszkalnych.

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony

Podpisałam umowę najmu mieszkania na czas określony, ale chciałabym ją rozwiązać. Czy jest taka możliwość?

Czy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas określony, w przypadku gdy najemca zalega z zapłatą czynszu?

Czy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas określony, w przypadku gdy najemca zalega z zapłatą czynszu?

art. 673§3 k.c., który stanowi, że jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie. Zatem, aby można było wypowiedzieć umowę najmu zawartą na czas oznaczony strony muszą w niej wskazać klauzule umożliwiające

Duże podwyżki w PTBS. Ale nie dla wszystkich

Najemcy mieszkań Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego muszą co dwa lata, do końca kwietnia, informować spółkę o swoich dochodach - tak wynika z podpisanych ze spółką umów. Z tego obowiązku nie wszyscy się wywiązują. Tym, którzy tego nie robią, PTBS dobrał się właśnie do skóry. Wśród

Najem - uważaj na pułapki w umowie

Najem - uważaj na pułapki w umowie

nakładów związanych ze zwykłym używaniem lokalu, czy też utrzymywanie lokalu we właściwym stanie technicznym oraz higieniczno-sanitarnym. Stosunek najmu wygasa automatycznie z upływem okresu na jaki umowa została zawarta. Jeśli czas nie został oznaczony, umowa wygasa na skutek wypowiedzenia jednej ze stron

Prawa najemcy lokalu

Prawa najemcy lokalu

trwania wad, 2) wypowiedzenia najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia, gdy i) wynajmujący mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął wad w odpowiednim czasie, albo jeżeli ii) wady usunąć się nie dadzą. Należy jednak pamiętać, że gdy najemca przy zawieraniu umowy najmu posiadał wiedzę o wadach, jakie

Konsumenci niechętni umowom najmu okazjonalnego 
- podsumowanie akcji BEZPIECZNY NAJEM

Konsumenci niechętni umowom najmu okazjonalnego - podsumowanie akcji BEZPIECZNY NAJEM

, które obniżą standard mieszkania lub przed jego zadłużeniem (38 proc. odpowiedzi). Kolejnych 10 proc. wskazuje na możliwe trudności przy wypowiedzeniu umowy. Wynajmujący obawiają się, że trafią na nierzetelnych lokatorów, których nie będą mogli usunąć z mieszkania.   Większą ochronę właścicielom

Meldunek a nieuczciwy najemca

Meldunek a nieuczciwy najemca

wtedy gdy przestał nam płacić i wypowiedzieliśmy mu umowę najmu. Dla urzędu taki fakt nie ma znaczenia, o ile człowiek ten nadal żyje w mieszkaniu. Jedyną szansą automatycznego wymeldowania jest umowa najmu na czas określony. Po okresie jej obowiązywania, meldunek - przyznany na czas określony - wygasa

Wynajem mieszkania - wady i zalety

Wynajem mieszkania - wady i zalety

strony wyprowadzka jednej osoby nie będzie powodowała zerwania umów najmu z resztą. Taki wariant przyjmuje się z reguły, gdy najemcami jest grupa obcych sobie ludzi, a wynajmujący decyduje się na wynajem na pokoje. Wtedy każdy z najemców odpowiada za swój pokój oraz za części wspólne. Drugi wariant to

Co z projektem ustawy o ochronie praw lokatorów?

Co z projektem ustawy o ochronie praw lokatorów?

rozwiązania umowy najmu w sytuacji, gdy najemca posiada tytuł prawny do innego lokalu, nie tylko w tej samej miejscowości, ale również w miejscowości pobliskiej. Aktualnie właściciel lokalu może wypowiedzieć stosunek najmu osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej

Czy umowa najmu z datą pewną jest pewna, nawet wówczas gdy przedmiot najmu zostanie sprzedany?

apelacyjnego w Katowicach z 6 marca 1992 r., sygn. akt  I ACr 77/92, OSA 1993r, Nr 2, poz. 11; uchwałę Sądu Najwyższego z 2 kwietnia 1993r, sygn. akt III CZP 39/93, OSP 1994, Nr 7-8, poz. 133 z glosą A. Szlęzaka). Stosunek najmu nie zawsze jest chroniony Nabywca może wypowiedzieć umowę najmu z zachowaniem

O czym warto pamiętać, zawierając umowę najmu okazjonalnego?

O czym warto pamiętać, zawierając umowę najmu okazjonalnego?

wykonania egzekucji, a następnie przedstawić oświadczenie właściciela takiego lokalu z podpisem notarialnie poświadczonym (pkt. 3). Jeśli najemca nie wskaże innego lokalu i nie przedstawi oświadczenia jego właściciela, właściciel lokalu może wypowiedzieć na piśmie umowę najmu okazjonalnego lokalu, z 

Jakie klauzule w umowie najmu są niedozwolone?

czynszu jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania przed spełnieniem całości świadczenia oraz pozbawienie wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia umowy. Niedozwolonymi postanowieniami umowy najmu są dodatkowo postanowienia przewidujące uprawnienie

Jakie klauzule w umowie najmu są niedozwolone?

czynszu jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania przed spełnieniem całości świadczenia oraz pozbawienie wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia umowy. Niedozwolonymi postanowieniami umowy najmu są dodatkowo postanowienia przewidujące uprawnienie

Zawarcie umowy najmu i jej zmiana

Zawarcie umowy najmu i jej zmiana

Zasadą umów zawieranych na czas oznaczony jest precyzyjnie określony termin ich obowiązywania, który zawiera się w oznaczonym przedziale czasowym. Oznacza to, że upływem terminu dotychczasowa umowa wygasa. Oznacza to również, że skoro dotychczas obowiązująca umowa najmu niedługo przestanie

Umowa najmu lokalu mieszkalnego - podstawowe elementy

Umowa najmu lokalu mieszkalnego - podstawowe elementy

najemcy lokalu mieszkalnego są uregulowane w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów. Ponadto strony w umowie mogą nałożyć obowiązek spełniania świadczeń dodatkowych przez najemcę lub wynajmującego 8. Określenie sposobu wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego Umowę najmu lokalu

Umowa najmu - broń najemcy czy wynajmującego?

takiej umowy. A jednak nieraz w umowach najmu na czas oznaczony pojawiają się zapisy o tym, że strony mają prawo wypowiedzieć umowę z np. jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Czy jest to możliwe z prawnego punktu widzenia? Nie. A zatem wynajmujący ma prawo "trzymać" nas w stosunku najmu tak

Inwestycja w mieszkanie na wynajem lepsza niż w lokaty

Inwestycja w mieszkanie na wynajem lepsza niż w lokaty

pracy - rzadko który najemca zdecydowałby się wiązać umową na tak długi okres. Najczęściej więc zawierane są umowy na czas nieokreślony z jednomiesięcznym wypowiedzeniem. Trzeba też liczyć się z faktem, że najemca może zrezygnować już po kilku miesiącach, co wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów

Czy warto wynająć mieszkanie studentom?

pewnego swojej sytuacji życiowo-zawodowej, że jest on gotowy podpisać długoterminową umowę najmu na okres powyżej roku. Coraz częściej właściciele stają przed wyborem - podpisać umowę na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, czy czekać dłużej na najemcę, który zgodzi się związać

Najem okazjonalny - od strony prawnej

Najem okazjonalny - od strony prawnej

zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących, w lokalu wskazanym w oświadczeniu. Oświadczenie to na żądanie wynajmującego ma zostać sporządzone z notarialnie poświadczonym podpisem. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, właściciel lokalu może wypowiedzieć na piśmie umowę o najem okazjonalny

Tak się mieszka - Kanada!

Tak się mieszka - Kanada!

agencji: Remax, Sutton Group, Century 21. Przede wszystkim, w Kanadzie nie ma "teoretycznie" kaucji. Co nie znaczy, że za zdemolowane bądź opuszczone bez okresu wypowiedzenia mieszkania ( wypowiedzenie trwa najczęściej dwa miesiące dla każdej ze stron ) nie grozi nam kara! Agencje i właściciele

Zakup nieruchomości z wadą prawną

Zakup nieruchomości z wadą prawną

nieruchomości obciążonej najmem lub dzierżawą. W przypadku bowiem tych umów nie jest wymagane ujawnianie ich w księgach wieczystych. Istotne natomiast jest to, że nabywca nieruchomości z mocy prawa wstępuje w stosunek najmu lub dzierżawy, który można wypowiedzieć z zachowaniem ustawowych terminów. Dodać tu

Mieszkanie dla studenta w 6 krokach

pośrednika możemy liczyć na pomoc w ustaleniu warunków najmu i wyborze umowy. Jeśli jednak działamy na własną rękę, zwróćmy szczególną uwagę na takie elementy, jak kaucja czy okres wypowiedzenia. Umowa powinna określać kto i za co płaci, a także jaka jest dokładnie wysokość czynszu i okres wypowiedzenia

Zmiany w czynszówkach. Będą zabierać mieszkania?

W komunalnych czynszówkach mieszkania zajmuje około miliona rodzin. Na jakie zmiany powinni się przygotować? Umowa najmu Na akceptację rządu czekają przygotowane przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej założenia do nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, która zmieni

Jak wynająć mieszkanie

. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia. Do wypowiedzenia przy najmie okazjonalnym stosuje się przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów. Właściciel może wypowiedzieć umowę najmu, jeśli lokator: nie płaci czynszu przez trzy pełne okresy

Szukamy w internecie mieszkania do wynajęcia

skonsultować z kimś umowę najmu i - przede wszystkim - warto zadbać o to, aby mieć zabezpieczenie w postaci takiego dokumentu. Pozwoli to w przyszłości uniknąć nieporozumień związanych z okresem wypowiedzenia, ewentualnymi naprawami czy też chociażby płatnościami. Kolejnymi graczami na rynku najmu

Likwidacja barier na rynku wynajmu mieszkań

, na jaki została zawarta umowa lub po jej wypowiedzeniu. W żądaniu tym powinna być podana przyczyna ustania stosunku najmu, jak i termin opróżnienia lokalu, ale nie może być on krótszy niż siedem dni od doręczenia żądania najemcy. Wynajmujący nie ma przy tym obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego

Likwidacja barier na rynku wynajmu mieszkań

, na jaki została zawarta umowa lub po jej wypowiedzeniu. W żądaniu tym powinna być podana przyczyna ustania stosunku najmu, jak i termin opróżnienia lokalu, ale nie może być on krótszy niż siedem dni od doręczenia żądania najemcy. Wynajmujący nie ma przy tym obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego

Lokatorzy mniej chronieni

podatek wzrastał do 20 proc.). Natomiast od jutra zmienią się przepisy o tzw. najmie okazjonalnym. Mogą z nich skorzystać wyłącznie właściciele (osoby fizyczne), którzy nie wynajmują mieszkań w ramach działalności gospodarczej. Nowe przepisy obejmują jednak wyłącznie nowo zawierane umowy na czas oznaczony

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

nieruchomości. Wniosek złożony do kolegium zastępuje pozew w sprawie. Wniesienie sprzeciwu jest jednoznaczne z utratą mocy obowiązującej orzeczenia. Czytaj także: Podatek od wynajmu - ile z najmu dla fiskusa? O czym warto pamiętać zawierając umowę najmu okazjonalnego? Jakimi prawami rządzi się wspólnota

Umowa najmu lokalu mieszkalnego - wzór

Jak wynająć mieszkanie tanio i bezpiecznie - poradnikMieszkania do wynajęcia - zobacz oferty UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO Zawarta w dniu ..................... w............................... pomiędzy: ....................................................................., zamieszkałym w

Zmiany czynszu najmu lokali mieszkalnych

. Tego rodzaju umowy przyjęło się określać "najmem okazjonalnym". Termin wypowiedzenia Z punktu widzenia właściciela wszelkie walory najmu okazjonalnego uwidaczniają się zwłaszcza w razie potrzeby podwyższenia dotychczasowej stawki czynszu. Jeżeli najem w pełni podlega ustawie o ochronie praw

Biura zamiast mieszkań

Ursynowie, przy ul. Cybisa zamierza rozpocząć niebawem budowę osiedla Zakątek Cybisa. Biurowiec przy Jastrzębowskiego ma powstać na miejscu pawilonu handlowego. - Działał w nim niewielki supermarket, ale po wypowiedzeniu umów najmu od stycznia 2012 r. w istniejącym budynku nie jest prowadzona działalność

Jak rozliczyć się z fiskusem, gdy wynajmujesz mieszkanie

nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę. Do wypowiedzenia przy najmie okazjonalnym stosuje się przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów. Właściciel może wypowiedzieć umowę najmu, jeśli lokator: nie płaci czynszu przez trzy pełne okresy płatności (ale uwaga - właściciel najpierw musi go

Co z mieszkaniem po śmierci lokatora?

Wstąpienie w stosunek najmu W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we

Jak się mieszka w innych krajach?

Zabłocone kalosze stojące przed wejściem do mieszkania są źle widziane. Podobnie, jak rowery, o workach ze śmieciami nie wspominając. Dlaczego? W Niemczech umowa najmu obejmuje tylko mieszkanie. Klatka schodowa to część wspólna, a nie podręczny magazynek na rozmaite różności. Kto nie przestrzega

Właściciel czy najemca - kto odpowiada za naruszenie porządku publicznego?

najemcy innych lokali mogą w oparciu o nie reagować na zakłócanie przez sąsiadów spokoju i spoczynku nocnego. Czytaj także: Czy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas określony, w przypadku gdy najemca zalega z zapłatą czynszu? Stosownie do art. 13 ustawy o ochronie

Jak wynająć mieszkanie bezpiecznie i tanio

mebli czy sprzętu RTV i AGD - to podnosi standard wynajmowanego domu czy mieszkania. Ważne, żeby konieczność poniesienia tych wydatków wynikała z umowy najmu. Jeśli te wydatki ponosi najemca, wynajmujący nie może ich sobie zaliczyć do kosztów. Kosztem jest też tzw. amortyzacja. To nic innego jak

Właścicielu, pamiętaj, że...

) właściciel musi przedstawić na piśmie przyczyny podwyżki, np. "podniosłem czynsz o 60 zł, bo spółdzielnia o taką kwotę podniosła opłaty na fundusz remontowy". 3. Mieszkanie (jeśli umowa najmu się jeszcze nie skończyła) możesz wypowiedzieć, gdy lokator: nie płaci ci czynszu. Ale uwaga! Najpierw

Na co musi uważać właściciel mieszkania?

, które najemca opłaca). Wtedy (jeśli lokator zażąda) będziesz musiał przedstawić mu na piśmie przyczyny podwyżki, np. podniosłem czynsz o 60 zł, bo spółdzielnia o taką kwotę podniosła opłaty na fundusz remontowy. 3. Mieszkanie (jeśli umowa najmu się jeszcze nie skończyła) możesz wypowiedzieć, gdy

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie

Przede wszystkim musisz się liczyć z tym, że mieszkanie może chcieć nająć od ciebie oszust posługujący się ukradzionym lub zgubionym przez kogoś dowodem osobistym. Policja odnotowała przypadek, gdy mężczyzna posługujący się takim dokumentem zawarł umowę najmu mieszkania, potem sprzedał znajdujący

Szpital przy ul. Szkolnej i na sprzedaż, i na wynajem

chętny - może jeszcze wynająć Jak plany spółki mają się do planów miasta? Umowę najmu podpisał dyrektor Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Jarosław Pucek. "Gazecie" tłumaczy, że lepiej, gdy budynek jest wynajęty, bo miasto nie musi ponosić kosztów jego utrzymania i jeszcze ma z tego jakieś

Wynająć w Berlinie, zamieszkać w Hamburgu

remont we własnym lokalu. Wynajem z ograniczonym wypowiedzeniem Przepisy chroniące lokatorów to drugie zaskoczenie, które czeka Polaka chętnego na wynajem mieszkania w Niemczech. Regulacje obejmują większość obszarów związanych z wynajmem - od wspomnianych podwyżek czynszu, przez kwestie umowy, na

Wynająć w Berlinie, zamieszkać w Hamburgu

remont we własnym lokalu. Wynajem z ograniczonym wypowiedzeniem Przepisy chroniące lokatorów to drugie zaskoczenie, które czeka Polaka chętnego na wynajem mieszkania w Niemczech. Regulacje obejmują większość obszarów związanych z wynajmem - od wspomnianych podwyżek czynszu, przez kwestie umowy, na

Kupić czy wynająć mieszkanie?

, trzeba liczyć się z łącznymi kosztami o 300 - 500 zł wyższymi niż przy wynajmie. Sprawdź oferty wynajmu pokoi w Poznaniu na Domiporta.pl Ważnym powodem, przemawiającym za kupnem mieszkania, jest również poczucie "bycia na swoim". Student i jego rodzice nie muszą się martwić, że umowa najmu nie

Skomplikowana kontrola licznika

Najemca nie płaci Załóżmy, że właściciel pozostawił najemcy swobodę w sprawie dostarczania energii. Lokator kupuje prąd we własnym imieniu, przedstawiając firmom energetycznym umowę najmu. Przedsiębiorstwu jest obojętne, kto płaci. Wynika to z ogólnych przepisów prawa cywilnego. Na podstawie art

Jak wynająć i nie stracić?

lokatorów. Właściciel może wypowiedzieć umowę najmu, jeśli lokator: nie płaci czynszu przez trzy pełne okresy płatności (ale uwaga - właściciel najpierw musi go poprosić o pieniądze, dając mu jednocześnie miesięczny termin na uregulowanie należności, i ostrzec, że inaczej wypowie mu mieszkanie); pomimo

Co warto wiedzieć

lata. 5. Właściciel może mieszkanie wypowiedzieć tylko na koniec miesiąca i z miesięcznym wyprzedzeniem. Jeśli chcesz, żeby lokator wyprowadził się 1 listopada, bo np. używa mieszkania w sposób sprzeczny z umową, musisz mu to zakomunikować najpóźniej 30 września. 6. Najemca wynajął mieszkanie komuś

Lokator chroniony mniej. Rewolucja w prywatnych czynszówkach!

ten przepis wyłącznie jako pretekst do pozbycia się lokatora i nie zamieszka w opróżnionym mieszkaniu, ten może wrócić do niego na dotychczasowych warunkach (właściciel musi też zapłacić za przeprowadzkę). Zgodnie z projektem właściciel mógłby wypowiedzieć umowę najmu z rocznym wyprzedzeniem, i to bez

Studencki dobytek ubezpieczony

;przez dwa lata planuję wynajmować mieszkanie, proszę o takie ubezpieczenie, które obejmie lokatorów" - mówi Arkadiusz Rembowski, analityk z Money Expert. Nawet najlepsze ubezpieczenie nie pomoże studentowi uniknąć niepotrzebnych kosztów, gdy podpisze niekorzystną umowę o najmie mieszkania. Mowa o

Umorzenie zaległego czynszu wobec najemcy

Zdarza się, że właściciel nieruchomości, który na podstawie umowy najmu wynajmuje np. lokale mieszkalne osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej ma kłopot z odzyskaniem zaległych czynszów. Skoro najemcy lokali nie płacą czynszu, dochodzi do wypowiedzenia umowy najmu, a następnie do

Mieszkania do wynajęcia - poradnik studencki

pracę. Czy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas określony, w przypadku gdy najemca zalega z zapłatą czynszu?

Co robić, aby nie było przerw w najmie

najemcy. Warto zacząć szukać nowego najemcy, jeszcze zanim wyprowadzi się poprzedni. Dodatkowym rozwiązaniem jest wydłużenie w umowie okresu wypowiedzenia przez najemcę np. do dwóch miesięcy. Utrzymywanie mieszkania w dobrym stanie Atrakcyjna oferta przyciąga i zatrzymuje na dłużej

Co robić, aby nie było przerw w najmie

najemcy. Warto zacząć szukać nowego najemcy, jeszcze zanim wyprowadzi się poprzedni. Dodatkowym rozwiązaniem jest wydłużenie w umowie okresu wypowiedzenia przez najemcę np. do dwóch miesięcy. Utrzymywanie mieszkania w dobrym stanie Atrakcyjna oferta przyciąga i zatrzymuje na dłużej

Czy deweloperzy zdecydują się na wynajem mieszkań?

najpierw uprzedzić na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i po odczekaniu miesiąca taki krok wykonać. Tak więc cały proces wydłuża się. Ministerstwo pracuje co prawda nad uproszczeniem zasad wynajmu mieszkań komercyjnych, ale czy dzięki tym zmianom zwiększy się podaż mieszkań pod wynajem? Na taką formę

Jak otrzymać kredyt z dopłatą- poradnik Home Broker

się najemcą mieszkania. Jeżeli jednak jesteśmy najemcą lub przysługuje nam spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania, nasze szanse na uzyskanie kredytu preferencyjnego nie będą skreślone. Warunkiem jest zobowiązanie się, wraz z zawarciem umowy kredytowej do rozwiązania umowy najmu lub wypowiedzenia

Tani wykup mieszkań zakładowych

dokumenty w terminie podanym przez zakład w przysłanym zawiadomieniu. To przede wszystkim: - decyzja o przydziale lokalu, - umowa najmu (zawarta przed 12 listopada 1994 r. - to bardzo ważny warunek wykupu), - zaświadczenie o zameldowaniu, - kserokopia dowodu osobistego. Jeśli o mieszkanie ubiega się bliski

Dlaczego Europejczycy wolą wynajmować niż kupować?

zaskarżyć decyzję o podwyżce. We Francji podwyżki zależą od specjalnego wskaźnika, IRL, który ustalany jest na bazie inflacji, kosztów rekonstrukcji budynku i szacunkowych kosztów zarządu ponoszonych przez właścicieli. W 2010 roku wartość wskaźnika sięgnęła nieco ponad 3 proc. Także wypowiedzenie umowy

Wynajmuj z głową

lokum, które będzie spełniać nasze oczekiwania, płacimy prowizję (to zwykle procent czynszu w wynajmowanym mieszkaniu). Umowa jest święta Niezależnie od tego, czy mieszkanie znajdziesz z agentem, czy sam - najważniejsza jest umowa najmu. Powinny się w niej znaleźć dane osobowe właściciela mieszkania i

Najlepszy kredyt na budowę domu

nawet wieloletnie. Bank będzie domagał się zakończenia budowy, jeśli tego nie uczynimy, może nawet wypowiedzieć umowę kredytową. Powyższe opracowanie jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinno być traktowane, jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z

Liczysz na kredyt, no to masz kłopot

wkład własny. Mamy dwa tygodnie do sfinalizowania transakcji u notariusza. Będę do tyłu na pewno jakieś 25 tys. zł, bo kredytu na nowych zasadach nie dostanę. Całe szczęście, że jeszcze nie zdążyłam wypowiedzieć najmu mieszkania. Podobnych przypadków mogą być tysiące. Prezes Domu Kredytowego "Notus

Kredyty dla młodych małżeństw - państwo dopłaci na dobry start

przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania lub jest najemcą mieszkania, pod warunkiem zobowiązania się do zrzeczenia się prawa do lokalu lub wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, a w przypadku najmu - rozwiązania umowy najmu i opróżnienia mieszkania, w terminie 6 miesięcy od

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

obowiązana do zapłaty. Autorem artykułu jest Joanna Borczyk - adwokat oraz Monika Góralczuk - aplikant radcowski Departament Nieruchomości Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna Czytaj także: Kto odpowiada za naruszenie porządku publicznego - właściciel czy najemca? Czy wynajmujący może wypowiedzieć umowę

Prace dostosowawcze na potrzeby najemców powierzchni biurowych

zapewnienia właściwego (z uwzględnieniem postępu technicznego) stanu technicznego i eksploatacyjnego przedmiotu umowy najmu, zwłaszcza utrzymania powierzchni biurowych w stanie wynikającym z normalnego użytkowania, a więc wykonywane prace nie spowodują wzrostu wartości użytkowej środków trwałych. Powyższe

Ratusz: ci z mieszkań komunalnych wcale nie są biedni

chcą słyszeć o zamianie mieszkania na mniejsze - mówi Małgorzata Kaźmierczak. - Tłumaczymy, jakie mogą być konsekwencje: dług, wypowiedzenie umowy najmu, sprawa w sądzie. W tym roku ratusz liczy na blisko 50 mln zł więcej pieniędzy z czynszów niż przed rokiem. To 165 mln zł. - Pieniądze z wyższych

Kto może zaciągnąć kredyt z dopłatami rządowymi?

mieszkania, przepisy zostawiają pewną furtkę. Dopłata może być wówczas zastosowana, ale pod warunkiem, że kredytobiorca przy zawieraniu umowy zobowiąże się do wypowiedzenia/zrzeczenia się członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej bądź, w przypadku najmu, do rozwiązania umowy i opuszczenia najmowanego lokalu

Historia jednego najmu

najemca zalega nie dłużej niż rok, przysługuje wynajmującemu ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do przedmiotu najmu"; wyrzucając dziewczynę na korytarz, wręczył jej wypowiedzenie; wyda rzeczy, ale chce 4 tys. zł (na tyle wyliczył zadłużenie pana Jerzego). Zapytany o

Co się dzieje po uwolnieniu czynszów

dotychczasowych stawek (chyba że w umowie zapisano dłuższy termin). Wypowiedzenie stawek właściciel musi dać na piśmie - inaczej jest nieważne. UWAGA! Stowarzyszenia właścicieli radzą kamienicznikom, by w celach dowodowych podwyżkę wręczali lokatorowi za pokwitowaniem lub wysłali mu ją listem poleconym za

Mieszkania - wynajem od dewelopera

- zauważa Kędzierska-Urbaniak - Okazuje się, że takie osoby trzeba najpierw uprzedzić na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i po odczekaniu miesiąca taki krok wykonać - dodaje. W ten sposób cały proces wydłuża się. Wizja lokatorów zalegających z czynszem z pewnością nie zachęca deweloperów do

Szukamy mieszkania do wynajęcia: ja i mój pies

psem na smyczy czy kotem w koszyku jest trudne, ale nie niemożliwe. Ukrywanie faktu posiadania czworonoga się nie opłaca, bo można się narazić na wypowiedzenie umowy. Prędzej czy później właściciel się o tym dowie - na przykład za sprawą życzliwych sąsiadów. - Dlatego o tym, że mamy zwierzę najlepiej

Balkon - czyją stanowi własność?

oraz Monika Góralczuk - aplikant radcowski Departament Nieruchomości Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna Czytaj także: Kto odpowiada za naruszenie porządku publicznego - właściciel czy najemca? Czy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas określony, w przypadku gdy

Umowa z pośrednikiem nieruchomości

(umowa kupna-sprzedaży). Przy pośrednictwie w najmie agenci rzadko stosują umowę na wyłączność. Na ogół wtedy, gdy najemca zainteresowany jest konkretnym, niedużym rejonem miasta. UWAGA! Rodzajem umowy na wyłączność jest tzw. umowa bezpośrednia. Tutaj prowizję płaci tylko sprzedający. Wynosi ona 6 proc

Samodzielność lokalu - ustanowienie odrębnej własności lokalu

może wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas określony, w przypadku gdy najemca zalega z zapłatą czynszu?

Zamieszkać na świecie: Nowy Jork

różnią się niczym od polskich realiów. Właściciele nieruchomości często proszą jednak o dokumenty potwierdzające, że potencjalnego lokatora stać na wynajem i nie będzie problemu z płaceniem czynszu i rachunków, czyli po prostu dowodu zatrudnienia. Kolejny krok to oczywiście podpisanie umowy, w której

Wykup mieszkań? Tylko na papierze. Problemy z własnością

spółdzielnię, np. na ocieplenie bloku czy jego remont, czyli zwykle kilka tysięcy złotych). Okazało się jednak, że pozostał inny przepis, który uzależniał przeniesienie własności na lokatora od spłacenia przez niego zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu (czyli czynszu oraz opłat m.in. za

Mieszkanie po europejsku

trzech lat podwyżka nie może przekroczyć 30 proc. W latach 2001 - 2005 przeciętne ceny najmu rosły o około 1 proc. rocznie. Najemcy mają zapewnione bezpieczeństwo tak długo, jak długo płacą czynsz. W tym czasie nie można wypowiedzieć im umowy, chyba że zachowują się źle, budynek ma być wyburzony lub

Kupić, nie kupić? Oto jest pytanie

puste, wynajmuje je. Ustawa nie precyzuje przy tym słowa "przejściowo". Nie wiadomo więc, czy chodzi o miesiąc, czy dziesięć lat. Poza tym właściciel ma problemy z pozbyciem się najemcy, który nie płaci. Może wypowiedzieć umowę najmu, jeśli lokator nie płaci czynszu przez trzy pełne okresy

Nie masz na komorne? Wystąp do gminy o dodatek

danego się nie zabiera. Dodatek przyznany na okres sześciu miesięcy jest twój! Nie zalegaj! Jeśli masz zaległości czynszowe, ale właściciel mieszkania nie wypowiedział ci jeszcze umowy najmu, możesz wystąpić do gminy o dodatek. Kiedy jednak zaczniesz go otrzymywać, musisz uiszczać swoją część opłat

Ranking kredytów hipotecznych - wrzesień 2010

lub osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno dziecko w wieku do 25 lat (lub bez ograniczeń wiekowych, jeśli pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny). Rodzina, która chce zaciągnąć kredyt z dopłatą, nie może mieć własnego mieszkania, a jeśli jakieś wynajmuje, to powinna wypowiedzieć umowę najmu w

Wasze historie związane z najmem mieszkania

był dobry układ. Umowę mieliśmy niby na rok i to był idealny czas. Niestety w czwartym miesiącu wynajmu przyjechał właściciel mieszkania i powiedział, że po weekendzie wprowadza się jego syn, a my musimy znaleźć coś nowego. W umowie nie było nic napisane odnośnie okresu wypowiedzenia, więc stanęliśmy

Co dalej z czynszami

, którego nań nie stać. I pamiętaj, że jeśli spełni się czarny scenariusz, nie jesteś całkiem bezbronny. Po pierwsze, jeśli właściciel zażąda wysokiej podwyżki, będzie go obowiązywał co najmniej trzymiesięczny termin wypowiedzenia dotychczasowych stawek (chyba że w umowie ustalicie dłuższy termin). Po

Co dziesiąte mieszkanie komunalne wynajęte na lewo

mieszkanie, to komunalne może stracić. - Na Woli wypowiedzieliśmy już ponad sto umów - podkreśla Anna Fiszer-Nowacka. - Wyłapaliśmy sporo przypadków nielegalnego podnajmowania mieszkań. Są wymówienia umów i eksmisje - potwierdza Grażyna Borecka z działu eksploatacji ZGN na Mokotowie. W tej dzielnicy jest